Missie Draughts onder Henk Veeneklaas.
Zondag 18 Februari 1945. Geen berichten ontvangen of verzonden. Nothing received or send.


Maandag 19 Februari 1945. Geen berichten ontvangen of verzonden.
Nothing received or send

Het is vreemd dat zoveel dagen achteréén geen berichten vanuit Londen werden ontvangen, maar dat er ook niets naar London werd verzonden, terwijl Pieter de Vos had beloofd Londen dagelijks op de hoogte te houden over de gang van zaken. In de periode vooraf aan de arrestatie van Tobias werden vrijwel dagelijks berichten ontvangen voor Henri Koot, de commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.

It is very odd that during several days no messages were received from London and no messages were sent to London. In spite of the fact that Pieter de Vos had promised to keep London informed on a daily basis. Before Tobias was arrested there were always messages for Henri Koot (NBS) almost daily.
Dinsdag 20 Februari 1945
. Paul Polak laat Londen weten (
44) dat de volgende acht berichten gecodeerd zijn met Pieter's persoonlijke code. Londen moet die nacht antwoorden op de gestelde vragen verzenden die gecodeerd zijn met de persoonlijke code van Paul. Dit waarschijnlijk als een soort extra beveiliging.

Blijkbaar klopt de datum van Paul Polak niet in het document wat hij na zijn pensionering heeft samengesteld. Hierin zijn vrijwel alle telegrammen van en naar Draughts in opgenomen en voorzien van een datum. Het lijkt er echter op dat de acht telegrammen die door Pieter niet op de 20e, maar reeds op 18 Februari zijn verzonden.

Cor van Paaschen laat Londen weten (
227) dat Guus (Frank Hamilton) om zijn hulp en advies heeft gevraagd. Nadat Pieter dingen heeft nagetrokken en op een rijtje heeft gezet komt hij tot de volgende conclusie: het succes van Tobias was voor een groot deel te danken aan een medische onderzoeker (Henk Veeneklaas) met wie hij een paar dagen na zijn parachutage contact heeft opgenomen. Wordt vervolgd.

Dit is naar mijn idee niet helemaal juist, via Gerben Wagenaar en zijn koerierster Joke Davidson zijn Tobias en Pieter via Dr. Felix bij Dr. Henk Veeneklaas terecht gekomen. Veeneklaas was tot dat ogenblik nog niet bij het verzet betrokken, maar raakte er op deze manier in verzeild.

In het volgende telegram (228) gaat Cor verder in op de zaken die Veeneklaas voor Tobias heeft geregeld. Achter de schermen was deze dokter de adviseur en leidende kracht achter het team van Tobias. Hij organiseerde de wapentransporten van de droppingsvelden naar Amsterdam. Veeneklaas staat bij Pieter bekend als een ervaren organisator. Doordat de Duitsers bij de arrestatie van Tobias en de anderen belangrijke papieren hebben gevonden weten zij nu alles over de organisatie, de droppingsvelden en de wapentransporten in Noord-Holland. Wordt vervolgd.

Cor vervolgt, (
229) dat het gezien eerder genoemde feiten in telegram 228 de mogelijkheden om een nieuwe organisatie op te bouwen gering zijn. Te meer omdat men veel hinder ondervindt door het tekort aan allerlei zaken en de recente golf van arrestaties. Intensieve contacten binnen de … samenleving zijn noodzakelijk om te kunnen slagen.

Hij gaat verder (
230) dat met zekerheid problemen zijn te verwachten voor een nieuw aan te stellen organisator. … zegt dat de transporten alleen mogelijk waren op basis van informatie en faciliteiten welke door de medische vriend van Tobias geleverd werden. Deze laatste geniet het volle vertrouwen van beide marconisten en de staf van Tobias. Wordt vervolgd.

Cor besluit (
231) met te stellen dat ervaringen laten zien dat deze man zeer bruikbaar is. Om het belangrijke werk voort te kunnen zetten adviseert Cor van Paaschen om deze man (Henk Veeneklaas) zo spoedig mogelijk aan te stellen als definitieve opvolger van Tobias. De meningen van beide marconisten en de staf van Tobias ondersteunen mijn advies.

In zijn laatste bericht die dag laat Cor van Paaschen Londen weten (
232) dat Frans (Jan Steman) gearresteerd is, maar niet tijdens het zenden. Als hij niet binnen een paar dagen bevrijd kan worden wil Cor graag gebruik maken van één van de marconisten van Tobias. Cor verwacht spoedig een wapendropping op veld COD.

Londen laat Guus (Frank Hamilton) via Paul Polak (31) weten dat Pieter na de arrestatie van Tobias in een aantal telegrammen voorstellen heeft gedaan voor een reorganisatie. Londen wil van hem weten hoe Henri Koot (DC) daar over denkt en of hij deze ideeën steunt? Sally doet Guus de groeten.

Volgens mij is Cor van Paaschen, gezien de nummering van de telegrammen, degene geweest die deze adviezen voor een reorganisatie heeft verstuurd.


FROM BOATING VIA ELAN STOP MY FOUR FOUR FOUR
(44) STOP FOLLOWING EIGHT MESSAGES IN CODE OF PIETER STOP PLEASE ANSWER TONIGHT IN CODE OF DOUWE STOP NINE

Paul Polak informs London (44) that the next 8 messages will be encoded with Pieter de Vos's personal code. London must answer that same night and messages must be encoded with Paul's personal code. This was probably requested as an extra security measure.


FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO TWO SEVEN (227) OF EIGHTEEN STOP GUUS ASKED MY HELP AND ADVISE STOP EXAMINATION AND DELIBERATION BROUGHT ME TO NEXT CONCLUSION STOP SUCCES OF HANS WORK WAS CAUSED FOR GREATER PART BY MEDICAL RESEARSH WORKER WHOM HE CONTACTED FEW DAYS AFTER DROPPING STOP TO BE CONTINUED

Cor van Paaschen informs London (227) Guus has asked him for help and advice. After deliberation and examination Cor came to the following conclusion: Tobias' succes was caused for a greater part by a medical researcher (Henk Veeneklaas) whom he had contacted a few days after been dropped by parachute. I don't think this is complete the case. Pieter and Tobias were brought to Dr. Felix in Amsterdam  and in a later stage to the house of Dr. Henk Veeneklaas. Veeneklaas was until then not active in the Dutch resistance.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO TWO EIGHT (228) OF EIGHTEEN STOP FURTHER TWO TWO SEVEN (227) BEHIND THE SCENES THIS DOCTOR WAS ADVISER AND LEADER FOR HANS AND HIS CO WORKERS AND ORGANISED WEAPON TRANSPORT FROM GROUNDS TO AMSTERDAM STOP I KNOW THIS MAN AS SKILLED ORGANISER STOP ARRESTING HANS AND OTHERS AND FINDING IMPORTANT PAPERS GERMANS NOW KNOW WHOLE ORGAISATION OF DROPPING GROUNDS AND WEAPON TRANSPORT IN NORTH HOLLAND STOP TO BE CONTINUED

Cor informs London further (228) that behind the scenes this doctor was adviser and leader for Tobias and his staff. he also organised weapon transports from the dropping fields to Amsterdam. Cor knows this man as a skilled organiser. After the arrest of Tobias and the others important papers were found by the Germans who by now know the whole organisation of the dropping grounds and the weapon transports in North-Holland.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO TWO NINE (229) OF EIGHTEEN STOP FURTHER MY TWO TWO EIGHT (228)  FOR THAT REASON POSSIBILITIES OF REBUILDING NEW ORGANISATION ARE SMALL STOP THE MORE SO AS COMMON LIFE IS HINDRED BY SHORTNESS OF ALL KIND AND ARRESTATIONS STOP EXTENSIVE CONNECTIONS IN NORTHAL SOCIETY ARE WANTED FOR SUCCEEDING STOP TO BE CONTINUED

Cor continues (229) for the reasons given in message 228 possibilities of rebuilding a new organisation are small. The more so because common life is hindered by shortness of all kind of things and arrestations. Extensive connections in NORTHAL society are wanted for succeeding. What does Northal mean?

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO THREE ZERO (230) OF EIGHTEEN STOP FURTHER MY TWO TWO NINE (229) STOP HVCJELLIES (DIFFICULTIES) OF NEW ORGANISER IN THESE CIRCUMSTANCES ARE TO BE EXPECTED STOP FMXZL STHW (STOP) SAID HE HAS TRANSPORT TOTALLY ON INFORMATIONS AND FACILITIES GIVEN BY MEDICAL FRIEND OF HANS STOP THE LATTER ENJOYS ENTIRE CONFIDENCE OF HANS TWO OPERATORS AND STAFF STOP TO BE CONTINUED

Cor goes on (230) by stating that a new organiser in these circumstances will encounter difficulties. FMXZL said that transports are only possible through the information and facilities given by the medical friend (Veeneklaas) of Tobias. The latter enjoys entire confidence of Tobias' WT operators and his staff.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO THREE ONE (231) OF EIGHTEEN STOP FURTHER MY TWO THREE ZERO (230) STOP EXPERIENCES PROVED HIS USEFULNESS STOP IN INTEREST OF YOUR IMPORTANT WORK I SHOULD LIKE THEREFORE TO ADVISE LET THIS MAN CONTINUE DEFINITIVELY HANS WORK SOONEST STOP OPINIONS OF HANS BOTH OPERATORS AND STAFF SUPPORT MY ADVISE STOP END

Cor concludes (231) that experiences from the past proved his (Veenklaas) usefulness. In the interest of the import work carried out by London Cor likes to advise London to let Veeneklaas continue definitively the work done by Tobias. The opinions from Tobias' WT operators and his staff support Cor's advice.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO THREE TWO (232) OF EIGHTEEN STOP FRANS ARRESTED BY LANDWACHT NOT IN TRANSMITTING ACTIONS STOP IF HE CANNOT BE FREED IN A FEW DAYS I ASK ONE OF THE AMSTERDAM OPERATORS TO ASSIST ME STOP ANYHOW EXPECT SOONEST DROPPING ON COD END

Cor van Paaschen informs London (232) also that Frans (Jan Steman) has been arrested, but not during a transmission. He was cleaning a pistol of a resistance worker. If Frans can not be freed within a couple of days Cor would like to use one of the two operators in Amsterdam. Cor is also informing London he is expecting a weapon dropping on field COD soon.

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ONE (31) STOP FOR GUUS STOP HAVE RECEIVED SEVERAL MESSAGES FROM PIETER WITH SUGGESTIONS ABOUT REORGANISATION ATER ARREST HANS STOP WHAT DC THINKS ABOUT THIS DO THEY AGREE STOP SALLY SENDS GREETINGS END

Paul Polak receives a message (31) meant for Guus (Hamilton) in which is stated that Pieter has done several proposals about a reorganisation of mission Draughts after Tobias' arrest. London wants to know how Henri Koot (DC) thinks about this matter and does Delta Centre agree with Pieter? Sally sends greetings to Guus.

According to the numbers of the telegrams (227-232) is seems that Cor van Paaschen send them and not Pieter de Vos. London assumes however that Pieter sent them. he was only encoding and sending them to London.
Woensdag 21 februari 1945. Londen vraagt Pieter via Paul (??) of hij nog contact heeft met Henri Koot (DC) en of hij nog iets van Guus (Hamilton) heeft gehoord.

TO BACKGAMMON VIA ELAN STOP ARE YOU IN CONTACT STILL WITH DC AND HAVE YOU ANY NEWS OF GUUS END

London asks Pieter if he is still in touch with Henri Koot and if has heard any news from Guus.Donderdag 22 Februari 1945
. Pieter laat Londen weten (
52) al hoewel hij als marconist zich niet met operationele zaken mag bemoeien, maar in deze speciale zaak voelt hij zich toch geroepen om Londen van advies te voorzien. Hij doet dit alleen omdat het dagelijks gevaarlijker wordt en men alleen met de strengste veiligheidsmaatregelen in staat is om tot  de bevrijding door te gaan. Geen enkel persoon behalve degenen die nauw met Tobias hebben samengewerkt begrijpen de huidige gecompliceerde situatie hier in de stad. Wordt vervolgd.

Pieter gaat verder (
53) met te stellen dat de enige oplossing naar zijn mening is het aanstellen van zijn meest naaste medewerker, zijnde een wel bekende dokter, als de opvolger van Tobias. Deze man kent alle feiten en heeft een uitstekend gevoel voor veiligheid en hoort bij geen enkele verzetsorganisatie. Pieter vind de manier van werken van Guus (Hamilton) en zijn gevoel voor veiligheid in de huidige situatie erg gevaarlijk. Een geheel nieuwe organisator aanstellen zal heel veel problemen opleveren. Pieter biedt Londen zijn verontschuldigingen aan omdat hij zich niet met zijn eigen zaak bemoeit, maar in het belang van het werk vraagt hij Londen de aanstelling van deze dokter serieus in overweging te nemen.

Pieter laat Londen weten (
54) dat Guus (Hamilton) in Amsterdam is gearriveerd. Hij kan nog steeds contact opnemen met Henri Koot de DC. Hij herhaalt dat het schema en de codes van het nacht verkeer gebruikt volgens bericht 104. De situatie van Tobias is hoopvol in het Militair Hospitaal in Scheveningen. Men heeft contact met hem opgenomen.

Bericht 104 is waarschijnlijk een bericht geweest dat voor Frans (
Jan Steman) was bedoelt, maar deze zit ook in de gevangenis, maar dan in Rotterdam. Hoe kon Pieter dit persoonlijk bericht aan Jan Steman decoderen?

Londen herhaalt bericht 104 voor Cor van Passchen nogmaals (29) "Op veld COD zal vanaf of op 20 Februari een lading gedropt worden. Deze bestaat uit 15 containers en 3 pakketen. In de container die voorzien is van een rood kruis bevinden zich medicijnen die voor Pieter (Cor van Paaschen) en Frans (Jan Steman) bestemd zijn. In het derde pakket vindt zich radio apparatuur, zendschema's, kristallen en codes voor zijn twee nieuwe marconisten".
Wie zijn deze twee marconisten?

Londen herhaalt ook bericht 105 voor Cor van Paaschen (30) " Laat alstublieft weten of de Gist en Spiritus fabriek niets voor de Duitse Wehrmacht produceert, maar alleen werkzaam is om voedsel te produceren.

Londen herhaalt verder bericht 106 voor Cor van Paaschen (
31) Hij moet zonder daarbij zichzelf in gevaar te brengen details vinden over Van der Waals, alias De Wilde, een Sicherheitsdienst informant. Londen wil weten waar hij zich nu bevindt of waar hij zich beweegt. Jos Gemmeke die door de linies naar bevrijd Nederland is uitgeweken bevindt zich nu in Engeland om als agent getraind te worden en zij vraagt Cor of zij bij terugkomst nog steeds haar eigen persoonsbewijs kan gebruiken. Zij hoopt Cor gauw weet te zien stuurt hem haar liefde en tekent met haar nieuwe SOE alias SPHINX.

Londen stuurt Pieter het antwoord op zijn berichten 227 tot en met 231 via Paul Polak (
32). London gaat akkoord dat Henk Veeneklaas de leiding van operatie Draughts van Tobias overneemt, mits Henri Koot geen bezwaar heeft.

Londen vraagt Henri Koot via Paul Polak (
33) waarom zij via één van beide marconisten van Tobias geen rapporten meer hebben ontvangen. Is er iets aan de hand? London wenst een rapport over de laatste ontwikkelingen te ontvangen en suggesties over de opvolging van Tobias.FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FIFTY TWO
(52) STOP ALTHOUGH WELL AWARE OPERATOR SHOULD NOT INTERFERE WITH ORGANISING FEEL BEING RIGHT IN ADVISING IN THIS PARTICULAR CASE STOP THIS ONLY BECAUSE SITUATION BECOMING MORE DANGEROUS EVERY DAY AND ONLY HIGHEST SECURITY MIGHT MAKE IT POSSIBLE TO CARRY ON TILL LIBERATION STOP NO OTHER PERSON THAN THOSE WHO HAVE CLOSELY OPERATED WITH HANS HERE IN TOWN CAN GRASP PRESENT COMPLICATED SITUATION STOP TE BE CONTINUED

Pieter de Vos informs London (52) that although he is well aware that WT operators should not interfere with the operation itself he feels being right in advising London in this particular case. He does this only because every day the situation in Amsterdam is becoming more and more dangerous and only the highest security measures will allow them to carry on till the liberation. No other person than those who have closely worked together with Tobias here in Amsterdam will be able to grasp the present complicated situation.


FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FIFTY THREE
(53) STOP THEREFORE TO MY OPINION ONLY SOLUTION POSSIBE WILL BE TO HAVE HID (HIS) CLOSEST COOPERATOR BEING A WELL KNOWN DOCTOR TAKE OVER HANS WORK STOP THIS MAN HAS EXTENSIVE KNOWLEDGE OF FACTS PERFECT SENCE OF SECURITY AND DOES NOT BELONG TO ANY ILLEGAL GROUP IN PARTICULAR STOP CONSIDER GUUS WORKING METHODE AND SECURITY HIGH AEOYZIRCLUG (HIGHLY DANGEROUS) UNDER PRESENT CONDITIONS STOP APPOINTING ANOTHER NEW ORGANISER WILL ONLY RESULT IN MANY MORE DIFFICULTIES STOP SO SORRY FOR NOT MINDING MY OWN BUSINESS BUT ONLY THE INTEREST OF WORK I ASK YOU TO TAKE APPOINTMENT OF THIS DOCTOR INTO SERIOUS CONSIDERATION STOP SEVEN

Pieter continues (53) that in his opinion the only solution which is possible in the present situation that the closest co-operator of Tobias, a well known doctor should take over the work from Tobias. This man (Veeneklaas) has extensive knowledge of all the fact and has a perfect sense of security. He does not belong to any resistance group at all. Pieter considers the working methode and his feeling for security is a highly dangerous under the present situation. Appointing a new organiser would only result in new and more problems. Pieter is sorry for not minding his own business, but in the interest of the work that still has to be done he asks to take the appointment of this doctor into serious consideration.

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FIFTY FOUR (54) STOP GUUS ARRIVED IN TOWN STOP CAN STILL CONTACT DC STOP REPEAT PIETERS NIGHT TRAFFIC ON MY PLAN AND CODE FROM ONE ZERO FOUR (104) STOP GDJA (HANS) CONDITION HOPEFUL IN KRIEGS LAZARETT SCHEVENINGEN STOP HAVE CONTACTED HIM STOP FOUR

Pieter de Vos informs London (54) Guus has arrived in Amsterdam and he can still contact Henri Koot (DC). He asks to repeat Pieter's night radio plan and code from message number 104. Tobias' condition is hopeful and he lays in the Kriegs Lazareth (Military Hospital) in Scheveningen. They have contacted Tobias there.
These last two sentences are not right. Tobias was refused at the Military Hospital, because he was considered a terrorist and was taken to the Police prison in Scheveningen. There was no way the resistance or SOE was able to contact him there.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWENTY NINE (29) STOP FOR PIETER FOLLOWING IS REPEAT OF OUR ONE ZERO FOUR (104) QUOTE WILL TRY COD AS FROM AND INCLUEDING TUESDAY TWENTIETH STOP SENDING FIFTEEN CONTAINERS AND THREE PACKAGES STOP CONTAINER MARKED WITH RED CROSS SPECIAL MEDICAL SUPPLIES FOR PIETER AND FRANS STOP THIRD PACKAGE WIRELESS SETS CODES PLANS CRYSTALS FOR YOUR TWO NEW OPERATORS UNQUOTE STOP

London repeats message 104 to Pieter (Cor van Paaschen (29) because London was not sure if Jan Steman was still at liberty when they sent the message. "Will try COD as from and including Tuesday February 20th. Sending 15 containers and 3 packages. Container marked with a red cross contains medical supplies for Pieter (Cor van Paaschen) and Frans (Jan Steman). the third package contains wireless sets, codes , plans and crystals for your two new WT operators"
Who are those two new operators? If Cor van Paaschen had two new operators why is he then using the WT operators from Tobias in Amsterdam?

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ZERO
(30) STOP FOR PIETER FOLLOWING IS REPEAT OF OUR ONE ZERO FIVE (105) QUOTE YOUR TWO ONE TWO (212) STOP PLEASE CONFIRM GIST EN SPIRITUS FABRIEK DOES NOT PRODUCE ANYTHING FOR GERMAN WEHRMACHT BUT ONLY WORKS FOR FOOD PRODUCTION UNQUOTE STOP

London also repeats message number 105 for Pieter (30) (Cor van Paaschen) who has to confirm if the Gist & Spiritus factory is not producing products for the German Wehrmacht, but is only producing food products.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ONE
(31) STOP FOR PIETER FOLLOWING IS REPEAT OF OUR ONE ZERO SIX (106) QUOTE ZONDER U ZELF IN GEVAAR TE BRENGEN KUNT U ONS MISSCHIEN INLICHTEN OVER VAN DER WAALS ALS DE WILDE SD AGENT WAAR HIJ ZICH BEWEEGT OF BEVINDT MOMENTEEL STOP VOOR PIETER KAN IK OP MIJN EIGEN PB KOMEN HOOP JE GAUW TE ZIEN VEELS LIEFS SPHINX UNQUOTE END

At last London is repeating message 106 for Cor van Paaschen (31) who  is asked if without bringing himself into danger is able give London details about a man called Van der Waals, also known as De Wilde, a Sicherheitsdienst informer. Where is he located and where is he now or where is he moving around. His fiancee, Jos Gemmeke, who is in London now and being trained as an agent is asking Cor if she can still use her old ID card and she she hopes to see him soon. She sends her love and signs with her new alias SPHINX.

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE TWO
(32) STOP FOLLOWING FOR PIETER STOP REF YOUR TWO TWO SEVEN (227) TO TWO THREE ONE (231) STOP PROVIDE DC AGREES WE HAVE NO OBJECTION YOUR DOCTOR FRIEND CONTINUES HANS WORK END

London sends a message to Pieter via Paul Peters as requested (32) They give an answer on Pieter's messages 227-231. if Henri Koot agrees London has no objections that Henk Veeneklaas will continu operation Draughts as Tobias' replacement.

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE THREE
(33) STOP TO DC STOP HAVE RECEIVED NO REPORTS FROM YOU THROUGH HANS TWO OPERATORS STOP IS SOMETHING WRONG STOP WE REQUIRE REPORT LATEST DEVELOPMENTS AND SUGGESTIONS AS TO REPLACEMENT OF HANS STOP

London asks Henri Koot via Paul Polak (33) why they have not received any reports from Delta Centre via Tobias's two WT operators. Is something wrong they wonder. London needs a report on the latest developments and suggestions as to the replacement of Tobias.
Vrijdag 23 Februari 1945
. Londen vraagt Cor van Paaschen via Paul Polak (34) om Bartels te vragen of de terugkeer van Wouter gewenst, of noodzakelijk is. London vraagt of de papieren centrale ook loopt zonder zijn aanwezigheid.
Wie is Bartels, kan dit Anna Geertruida Jacoba Henriëtte Bartels zijn, geboren 06-01-1915 te Nijmegen, overleden 06-2010 te Den Haag?
Zij was berokken bij bankovervallen om geld binnen te halen om agenten van geld te kunnen voorzien. Zij had contact met Gijsbert en Walraven van Hall van het Nationaal Steun Fonds. Was de 'Papieren Centrale' het NSF, of de PB centrale? Wie is deze Wouter?

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE FOUR (34) STOP VOOR PIETER STOP VERZOEKE BARTELS TE VRAGEN OF TERUGKOMST VAN WOUTER GEWENSCHT OF NOODZAKELIJK IS STOP LOOPT PAPIEREN CENTRALE ZONDER ZIJN AANWEZIGHEID VRAAGTEKEN END

London sends a message to Cor van Paaschen via Paul (34) he must ask Bartels is it is necessary for Wouter to return, or must he return? Is the paper centre still running without him? Who is Bartels and who is Wouter?
Zaterdag 24 Februari 1945
. Pieter informeert Londen (
55) dat Guus (Frank Hamilton) zijn eigen code voor zijn berichten zal gebruiken en ook zijn eigen prefix voor het ontvangen berichten tijdens de nachtelijke broadcasts. Hij weet echter niet zeker of hij de juiste prefix gebruikt.

Frank Hamilton stuurt zijn eerste bericht naar Londen (
1), hierin geeft hij aan dat men nog steeds wil proberen om Tobias te bevrijden, maar dat de situatie hopeloos is.. Nadat Tobias gearresteerd is heeft hij meteen de leiding overgenomen en wacht op orders vanuit Londen. Volgens hem is de situatie in Amsterdam verwarrend en er ontstonden meteen problemen tot een persoon genaamd Arend (Henk Veeneklaas) de positie van Tobias wilde overnemen. Hij heeft deze situaties eerder meegemaakt bij het verzet en Londen moet in ieder geval iemand aanstellen die uit Engeland (SOE/BBO) komt, want alleen die personen worden in Nederland als neutraal beschouwd. Iemand anders aanstellen zal tot grote problemen leiden. Hamilton bedankt Londen voor zijn tijdelijke aanstelling als opvolger van Tobias en hij laat weten de touwtjes stevig in handen te hebben.

In dit bericht (
45) laat Paul Polak weten dat hij bericht 3 doorgestuurd heeft naar Henri Koot (DC). He zal aanstaande maandag persoonlijk advies uitbrengen wanneer hij weer in de stad is.

Paul stuurt een bericht van Cor van Paaschen (
aka Pieter Dekker) door naar Londen (45) Cor geeft aan dat Tobias heeft aangegeven dat 'De Dokter' zijn werk moet overnemen. Hij bevestigd dat de Gist & Spiritus fabriek niets voor de Wehrmacht produceert.

Pieter de Vos ontvangt een bericht via Londen van Prins Bernhard aan Henri Koot (33). De prins refereert naar zijn radio uitzending van 4 September waarin hij aangaf dat het verzet armbanden moet gaan maken. Deze armbanden mogen alleen gedragen worden voor dat het hele land bevrijd is en men covert operaties tegen de vijand uitvoerd terwijl de geallieerden in nabijheid zijn. Deze armbanden moeten voorkomen dat vezets mensen worden neergeschoten als zijnde Franctireurs. Deze armbanden mogen niet gedragen worden bij illegale of semi-illegale operaties en helemaal niet wanneer men door de geallieerden onder de voet gelopen is, dan zullen nieuwe armbanden worden uitgereikt.

Londen vraagt Henri Koot (
34) of hij nog nieuws heeft over Russen en de Turkestans die in opstand willen komen tegen de Duitsers. Bevinden zij zich nog steeds in Schoorl? London wenst spoedig een antwoord te ontvangen van hem.

Londen stuurt via Paul Polak een bericht van Prins Bernard naar Henri Koot (
35). De Prins keurt de eed goed die alle leden van de Binnenlandse Strijdkrachten moet afleggen: 'Ik zweer trouw aan de Koningin, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de door de CNBS gestelde krijgstucht'.

Henri Koot wordt gevraagd (
36) of hij Londen kan inlichten of de productie van 1-mans torpedo's in de Jongerius fabriek in Utrecht nog steeds plaats vindt.

Paul Polak ontvangt een bericht voor Cor van Paaschen (
37). Hij moet direct na de eerste dropping op veld COD aangeven of het veilig is om het veld weer voor een tweede dropping te gebruiken. Zo niet, dan moet Cor een nieuw veld opgeven. London wil ook een man dropped die naar Den Haag moet, gaat Cor moet aangeven of hij hiermee akkoord gaat.
 
FROM BACKGAMMON VIA TOWY STOP MY FIFTY FIVE (55) STOP GUUS WILL USE HIS OWN CODE AND PREFIX BUT IS NOT SURE HE USES RIGHT PREFIX STOP

Pieter de Vos informs London (55) that Guus will use is own prefix (a combination of letters or digits) and his own code (this means no one is able to read his messages, only London can). Guus is not sure if he is using the right prefix.

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NR ONE
(1) STOP STILL TRYING TO LIBERATE HAND CHANCE HOPELESS STOP AFTER ARRESTATION HANS TOOK OVER HIS JOB AWAITING YOUR ORDERS MEANWHILE RECEIVED STOP FOUND SITUATION IN AMSTERDAM CONFUSED AND DIFFICULTIES ROSE AS SOON AS SOME PEOPLE SPECIAL ONE CALLED ARENT WERE EAGERLY TO TAKE THE PLACE OF HANS STOP SEEN THESE DIFFICULTIES IN ILLEGAL WORLD I ADVISE YOU TO TAKE IN ANY CASE FOR THIS JOB A PERSON FROM ENGLAND AS ONLY WE OREAKEN (ARE TAKEN) HERE AS NEUTRAL BY TAKING OTHERS GREAT TROUBLE MAY RISE STOP THANKS FOR MY TEMPORARY APPOINTMENT HAVE ROPES WELL IN HAND STOP

Guus sends his first message to London (1). He informs them that they are still trying to liberate Tobias but the situation is hopeless. After Tobias was arrested he (Guus) took over his job and he is now waiting for orders from London which he did receive in the meantime. Guus found the situation in Amsterdam confusing and difficulties arose as some people, special one called Arend (Veenklaas) were eager to take over Tobias's position. Guus has seen these difficulties more often in resistance groups and he advises London to appoint someone from England (SOE/BBO) as they are the only ones who are neutral according to several different resistance groups. If London would appoint someone else, this would certainly cause  great trouble. Guus thanks London for his temporarily appointment and he is totally in control

FROM BOATING VIA TOWY STOP MY FORTY FIVE (45) STOP HAVE PASSED YOUR THREE ON TO BUREAU FOR DC WHO WILL ADVISE PERSONALLY AND COME BACK IN TOWN MONDAY STOP FIVE

Paul Polak informs London (45) he has passed on message number three to the DC (Henri Koot). He will personally advise London next Monday when he is back in Amsterdam.

FROM BOATING VIA TOWY STOP MY FORTY FIVE (45) STOP FROM PIETER STOP AFTER CONTACTING HANS HE APPOINTED DOCTOR TO CONTINUE HIS WORK STOP CONFIRM GIST SPIRITUS FABRIEK DOES NOT PRODUCE FOR WEHRMACHT STOP ZERO

Paul Polak passes on a message from Cor to London (45). Cor states he has been in touch with Tobias and Tobias has appointed the Doctor as his successor. Cor confirms that the Gist & Spiritus factory is not working for the German Wehrmacht.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE THREE (33) STOP FOR DC FROM PRINCE BERNHARD STOP REFERRING TO MY BROADCAST IN SEPTEMBER FOUR ASKING MEMBERS RESISTANCE MOVEMENTS PREPARE ARMBANDS STOP WHEN TIME FOR ACTION COMES ARMBANDS SHOULD BE WORN ONLY BEFORE COMPLETE LIBERATION BY RESISTANCE ENGAGED IN OVERT COMBAT WITH ENEMY OR IN CLOSE CONTACT WITH ALLIED FORWARD TROOPS IN ORDER TO PROTECT THEM AGAINST TREATMENT AS FRANCTIREURS STOP MUST NOT BE WORN WHEN ENGAGED IN CLANDESTINE OR SEMI CLANDESTINE OPS AND DEFINITELY NOT AFTER OVERRUN BY ALLIED FORCES WHEN NEW ARMBANDS WILL BE ISSUED BY US END

London sends a message to Henri Koot through Pieter de Vos (33) from Prince Bernhard. The Prince refers to his broadcast of September 4th in which he asks the members of the resistance to prepare armbands for themselves. When the time for action is there these armbands should be worn by the resistance only before the complete liberation when they are engaged in covert combat operations with the Germans or when they are in close contact with Allied troops in order to protect them against treatment as Franctireurs (execution). The armbands should not be worn when they are engaged in clandestine or semi-clandestine operations and definitely not after they been overrun by Allied forces. Then new armbands will be issued by the HQ of the Prince.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE FOUR
(34) TO DC STOP HAVE YOU ANY NEWS OF RUSSIAN TURKESTANS STOP ARE THEY STILL AT SCHOORL STOP REPLY URGENT END

London wants to know from Henri Koot (34) if there is any news about the Russians and the Turkestans. London also wants to know if they are still located in Schoorl in North Holland.

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE FIVE
(35) STOP FOLLOWING FOR DC STOP PRINCE BERNHARD APPROVED FOLLOWING OATH FOR ALL MEMBERS NBS QUOTE IK ZWEER TROUW AAN DE KONINGIN GEHOORZAAMHEID AAN DE WETTEN EN ONDERWERPING AAN DE DOOR DE CNBS GESTELDE KRIJGSTUCHT UNQUOTE END

Paul receives an other message from Prince Bernhard for Henri Koot (35). The prince approved the following oath for all members of the Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (Forces of the Interior) 'I swear allegiance to the Queen, obedience to the laws and submission to the military discipline posed by the Commander of the NBS' (Prince Bernhard).

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE SIX
(36) STOP FOR DC STOP CAN YOU TELL US IF JONGERIUS PLANT UTRECHT ARE STILL MAKING ONE MAN TORPEDOES END

London sends a question for Henri Koot via Paul (36) Can Koot tell if the Jongerius factory in Utrecht is still producing one-man torpedoes?

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE SEVEN (37) STOP FOR PIETER STOP IMMEDIATELY AFTER FIRST OPERATION COD HAS TAKEN PLANS PLEASE ADVISE IF GROUND IS STILL SAFE FOR SECOND OPERATION AND IF NOT GIVE ME NEW DROPPING GROUND STOP WISH TO SEND ONE MAN FOR THE HAGUE STOP ADVISE IF THIS IS ALRIGHT END

London sends a message for Cor van Paaschen via Paul Polak (37). Cor must advise London after the first weapon dropping on field COD if it is still safe to carry out a second dropping. If not, Cor must provide London with a new dropping field. London also wants to drop a man destined for The Hague and wants to know if Cor agrees.

Vervolg/Continue.Sources: Eddy de Roever & NIOD Amsterdam.


Dutch: Willem Mugge

English:

                                                           
w.mugge@home.nl


 
Versie 2.1
Bouwjaar 2022
Datum 270122
Publicatie: 1-2-2022
Blad 2