MOST SECRET
INSTRUCTIONS IN MENTAL ONE-TIME-PAD.
The metal One-Time-Pad is similar in its working to the normal letter One-Time-Pad system. Its security is high, though obviously not as high as when a proper one-time-pad is.

Het mental One-Time-Pad is qua werking gelijk aan het normale brief One-Time-Pad. De beveiliging is hoog, maar duidelijk niet zo hoog als wanneer een echte one-time-pad wordt toegepast.

Its drawbacks are firstly, that it is slow in use and secondary, that great care must be taken to see that the minimum number of errors occur in the working. Nevertheless, the mental One-Time-Pad has proved itself a very great success as it offers a high great of security while all the elements of the code are memorised. Below is a synopsis of the working.

De nadelen zijn ten eerste dat het langzaam in gebruik is en ten tweede dat men er heel goed voor moet zorgen dat er zo min mogelijk fouten optreden tijdens de toepassing. Desondanks heeft het mental One-Time-Pad bewezen een groot succes te zijn en het bied een grote mate van veiligheid terwijl alle elementen van de code onthouden kunnen worden. Onderstaand wordt een korte samenvatting van de werking weergeven.

The agent is given a twenty-six word phrase, just as in normal AZ Double Indicator, viz:

De agent ontvangt een vers met 26 woorden, zoals in een normale AZ dubbele indicator, namelijk:
A. TODAY N. BANKS
B. IS O. LEETS
C. SO P. AND
D. LOVELY Q. STONE WALLS
E. I R. HOPING
F. SHOULD S. I SHOULD
G. LIKE T. NOT
H. TO U. FALL OFF
I. BE V. INTO
J. RIDING W. A STREAM
K. ON X. OR
L. DARTMOOR Y. A
M. JUMPING Z. MOOR BOG
TODAY IS SO LOVELY I  SHOULD LIKE TO BE RIDING ON DARTMOOR JUMPING BANKS LEETS AND STONE WALLS HOPING I SHOULD NOT FALL OFF INTO A STREAM OR A MOOR BOG. (120 LETTERS).

From this phrase, he chooses any five words and numbers these for double transposition.

Van deze zin kiest hij willekeurig vijf woorden en nummert die voor de dubbele transpositie.


C. SO
W. A STREAM
Q. STONE WALL
L. DARTMOOR
H. TO
S O A S T R E A M S T O N E W A L L S D A R T M O O R T O
21 13 1 22 25 18 6 2 10 23 26 14 12 7 29 3 8 9 24 5 4 19 27 11 15 16 20 28 17
S O A S T R E A M S T O N E W A L L S D A R T M O O R T O
21 13 1 22 25 18 6 2 10 23 26 14 12 7 29 3 8 9 24 5 4 19 27 11 15 16 20 28 17
T O D A Y I S S O L O V E L Y I S H O U L D L I K E T O B
E R I D I N G O N D A R T M O O R J U M P I N G B A N K S
L E E T S A N D S T O N E W A L L S H O P I N G I S H O U
L D N O T F A L L O F F I N T O A S T R E A M O R A M O O
R B O G                                                  
De nummering ontstaat als volgt: de eerste A=1, de tweede A=2, de derde A=3 en de vierde A=4. De letters B en C komen niet voor, dus de volgende letter, D=5. Er komen geen D's meer voor en de volgende letter E=6, de volgende E=7.
De letters F, G, H, I, J en K komen niet voor. Dus de eerste L=8 en de tweede L=9, etc, etc.Into this transposition cage, the agent now writes his entire 26-word phrase, including the five words he chose to obtain his transposition key, viz:

In dit transpositie raamwerk, voegt de agent zijn hele 26 woorden zin toe, inclusief de woorden die hij koos als transpositie sleutel, namelijk:
R. 1766.

The agent now effects a second transposition by taking the five words which follow those he selected for his first transposition key, i.e. the first transposition key was : C W Q L H.

De agent voert nu een tweede transpositie uit door nu de vijf woorden te gebruiken die na de woorden komen die hij voor de eerste transpositie sleutel had geselecteerd, de eerste transpositie sleutel was: C W Q L H.
Zijn tweede transpositie sleutel wordt daarom DXRMS (zie tabel I.)


His second transposition key will therefore be: DXRMS, viz:

D. LOVELY
X. OR
R. HOPING
M. JUMPING
I. BE

This phrase is numbered for the second key, thus:

Deze zin wordt genummerd ten behoeve van de tweede sleutel. (op dezelfde wijze als de eerste sleutel).
Tabel I.
L O V E L Y O R H O P I N G J U M P I N G B E
10 15 22 2 11 23 16 20 6 17 18 7 13 4 9 21 12 19 8 14 5 1 3
L O V E L Y O R H O P I N G J U M P I N G B E
10 15 22 2 11 23 16 20 6 17 18 7 13 4 9 21 12 19 8 14 5 1 3
D I E N O                                    
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
The agent now transposes his first case, viz:

Vervolgens transponeerd de agent zijn eerste raamwerk als volgt:
Deze transpositie gaat als volgt te werk: de vertikale kolom onder nummer 1 van tabel II bestaat uit de letters D I E N O. Deze worden nu horizontaal aan boven staand raamwerk toegevoegd. Vervolgens wordt de kolom onder nummer 2 horizontaal uitgeschreven:
L O V E L Y O R H O P I N G J U M P I N G B E
10 15 22 2 11 23 16 20 6 17 18 7 13 4 9 21 12 19 8 14 5 1 3
D I E N O S O D L                            
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
Tabel II.
In zijn geheel ontstaat nu het volgende raamwerk:
L O V E L Y O R H O P I N G J U M P I N G B E
10 15 22 2 11 23 16 20 6 17 18 7 13 4 9 21 12 19 8 14 5 1 3
D I E N O S O D L I O L O L P P E U M O R S G
N A L M W N S R L A H J S S O N S L I G G O E
T E I O R E D B V R N F K B I R E A S A B S U
O I N A F D I I A T N H M T E L L R A D T O G
L D T O O U H T Y I S T O A O F L N N M O K O
O Y O A T                                    
S O S O K
N M O A O
A G E U G
O L S B T
A R G B T
O L L V A
Y L J F H
T M I S A
N P O I E
O D N T O
L O O W R
K M O O G
A D M I A
E I D Y O
S D I H I
A R T I O
F O T E S
E L L O S
H N N S U
L A R N D
R B I T P
N R L F E
L I N T O
S N E D U
He now writes out the above cage in blocks of five according to normal double transposition, viz:

Hij schrijft nu opnieuw de vertikale blokken van tabel III horizontaal uit, maar nu opgedeeld in blokken van vijf letters.
Het tweede blok bestaat uit de letters N M O A O.
Onder de vertikale groep twee staan 6 letters: N M O A O A.
De zesde letter, de 
A, wordt de eerst letter in blok 3 van de vijf letter groepen.
Vervolgens wordt hier de vertikale groep nummer 3 van tabel III aan toegevoegd.
S O S O K
N M O A O
A G E U G
Tabel III.
Het totaal ziet er nu zo uit:
These groups are now used as the groups of his letter One-Time-Pad, and underneath then the agent can now write his clear text message, i.e.

Deze groepen worden nu gebruikt als groepen van zijn One-Time-Pad brief en de agent kan nu er onder zijn ongecodeerde tekst schrijven.


Suppose the message is:

Veronderstel dat dit het bericht is:

ONE PAUL MUST GO TO SAFEHOUSE BEFORE THE TWENTYNINTH REPEAT TWENTYNINTH STOP HE MUST ARRANGE FOR STORES TO BE HIDDEN AND DISTRIBUTED STOP
S O S O K
N M O A O
A G E U G
O L S B T
A R G B T
O L L V A
Y L J F H
T M I S A
O D N T O
L O O W R
o n e p a
K M O O G
A D M I A
E I D Y O
S D I H I
F O T E S
E L L O S
H N N S U
L A R N D
R B I T P
N R L F E
L I N T O
S N E D U
N P O I E
A R T I O
u l m u s
t g o t o
s a f e h
o u s e b
e f o r e
t h e t w
e n t y n
i n t h r
e p e a t
t w e n t
y n i n t
h s t o p
h e m u s
t a r r a
n g e f o
r s t o r
e s t o b
e h i d d
e n a n d
d i s t r
i b u t e
d s t o p
It is assumed that the agent has lost his silk substitution square and has to make his own. The methode is as follows:
The agent writes out the alphabet horizontally viz:

Aangenomen wordt dat de agent zijn zijde vervangings vierkant kwijt is en moet nu een nieuwe maken. Deze gebeurt op de volgende wijze: De agent schrijft het hele alfabet horizontal op:


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Under each letter of the alphabet, the agent writes the entire alphabet, viz:

Onder elke letter van het alfabet schrijft hij vervolgens vertikaal het alfabet uit:
Before the agent leaves for the field, we arrange with him any letter in the alphabet on which he sets his substitution square. For example "D". "D" is now written in the top left-hand corner of the above square, and the rest of the alphabet is copied backwards, both horizontally and vertically, viz:

Voordat de agent naar het veld vertrekt, wordt door ons met hem afgesproken welke letter van het alfabet hij kiest voor zijn vervangend vierkant. Bij voorbeeld de letter "D". De "D" wordt nu toegevoegd aan de letter in de linker bovenhoek van het vierkant. De rest van het alfabet wordt er achterstevoren aan toe gevoegd, zowel horizontaal, als vertikaal:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ad Ac Ab Aa Az Ay Ax Aw Av Au
Bc Bb Ba Bz By Bx Bw Bv Bu Bt
Cb Ca Cz Cy Cx Cw Cv Cu Ct Cs
Een kleine uitvergroting van bovenstaand vierkant:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ad Ac Ab Aa Az Ay Ax Aw Av Au At As Ar Aq Ap Ao An Am Al Ak Aj Ai Ah Ag Af Ae
Bc Bb Ba Bz By Bx Bw Bv Bu Bt Bs Br Bq Bp Bo Bn Bm Bl Bk Bj Bi Bh Bg Bf Be Bd
Cb Ca Cz Cy Cx Cw Cv Cu Ct Cs Cr Cq Cp Co Cn Cm Cl Ck Cj Ci Ch Cg Cf Ce Cd Cc
Da Dz Dy Dx Dw Dv Du Dt Ds Dr Dq Dp Do Dn Dm Dl Dk Dj Di Dh Dg Df De Dd Dc Db
Ez Ey Ex Ew Ev Eu Et Es Er Eq Ep Eo En Em El Ek Ej Ei Eh Eg Ef Ee Ed Ec Eb Ea
Fy Fx Fw Fv Fu Ft Fs Fr Fq Fp Fo Fn Fm Kl Fk Fj Fi Fh Fg Ff Fe Fd Fc Fb Fa Fz
Gx Gw Gv Gu Gt Gs Gr Gq Gp Go Gn Gm Gl Gk Gj Gi Gh Gg Gf Ge Dd Gc Gb Ga Gz Gy
Hw Hv Hu Ht Hs Hr Hq Hp Ho Hn Hm Hl Hk Hj Hi Hh Hg Hf He Hd Hc Hb Ha Hz Hy Hx
Iv Iu It Is Ir Iq Ip Io In Im Il Ik Ij Ii Ih Ig If Ie Id Ic Ib Ia Iz Iy Ix Iw
Ju Jt Js Jr Jq Jp Jo Jn Jm Jl Jk Jj Ji Jh Jg Jf Je Jd Jc Jb Ja Jz Jy Jx Jw Jv
Kt Ks Kr Kq Kp Ko Kn Km Kl Kk Kj Ki Kh Kg Kf Ke Kd Kc Kb Ka Kz Ky Kx Kw Kv Ku
Ls Lr Lq Lp Lo Ln Lm Ll Lk Lj Li Lh Lg Lf Le Ld Lc Lb La Lz Ly Lx Lw Lv Lu Lt
Mr Mq Mp Mo Mn Mm Ml Mk Mj Mi Mh Mg Mf Me Md Mc Mb Ma Mz My Mx Mw Mv Mu Mt Ms
Nq Np No Nn Nm Nl Nk Nj Ni Nh Ng Nf Ne Nd Nc Nb Na Nz Ny Nx Nw Nv Nu Nt Ns Nr
Op Oo On Om Ol Ok Oj Oi Oh Og Of Oe Od Oc Ob Oa Oz Oy Ox Ow Ov Ou Ot Os Or Oq
Po Pn Pm Pl Pk Pj Pi Ph Pg Pf Pe Pd Pc Pb Pa Pz Py Px Pw Pv Pu Pt Ps Pr Pq Pp
Qn Qm Ql Qk Qj Qi Qh Qg Qf Qe Qd Qc Qb Qa Qz Qy Qx Qw Qv Qu Qt Qs Qr Qq Qp Qo
Rm Rl Rk Rj Ri Rh Rg Rf Re Rd Rc Rb Ra Rz Ry Rx Rw Rv Ru Rt Rs Rr Rq Rp Ro Rn
Sl Sk Sj Si Sh Sg Sf Se Sd Sc Sb Sa Sz Sy Sx Sw Sv Su St Ss Sr Sq Sp So Sn Sm
Tk Tj Ti Th Tg Tf Te Td Tc Tb Ta Tz Ty Tx Tw Tv Tu Tt Ts Tr Tq Tp To Tn Tm Tl
Uj Ui Uh Ug Uf Ue Ud Uc Ub Ua Uz Uy Ux Uw Uv Uu Ut Us Ur Uq Up Uo Un Um Ul Uk
Vi Vh Vg Vf Ve Vd Vc Vb Va Vz Vy Vx Vw Vv Vu Vt Vs Vr Vq Vp Vo Vn Vm Vl Vk Vj
Wh Wg Wf We Wd Wc Wb Wa Wz Wy Wx Ww Wv Wu Wt Ws Wr Wq Wp Wo Wn Wm Wl Wk Wj Wi
Xg Xf Xe Xd Xc Xb Xa Xz Xy Xx Xw Xv Xu Xt Xs Xr Xq Xp Xo Xn Xm Xl Xk Xj Xi Xh
Yf Ye Yd Yc Yb Ya Yz Yy Yx Yw Yv Yu Yt Ys Yr Yq Yp Yo Yn Ym Yl Yk Yj Yi Yk Yg
Ze Zd Zc Zb Za Zz Zy Zx Zw Zv Zu Zt Zs Zr Zq Zp Zo Zn Zm Zl Zk Zj Zi Zk Zg Zf
Een volledig vierkant:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ad Ac Ab Aa Az Ay Ax Aw Av Au At As Ar Aq Ap Ao An Am Al Ak Aj Ai Ah Ag Af Ae
Bc Bb Ba Bz By Bx Bw Bv Bu Bt Bs Br Bq Bp Bo Bn Bm Bl Bk Bj Bi Bh Bg Bf Be Bd
Cb Ca Cz Cy Cx Cw Cv Cu Ct Cs Cr Cq Cp Co Cn Cm Cl Ck Cj Ci Ch Cg Cf Ce Cd Cc
Da Dz Dy Dx Dw Dv Du Dt Ds Dr Dq Dp Do Dn Dm Dl Dk Dj Di Dh Dg Df De Dd Dc Db
Ez Ey Ex Ew Ev Eu Et Es Er Eq Ep Eo En Em El Ek Ej Ei Eh Eg Ef Ee Ed Ec Eb Ea
Fy Fx Fw Fv Fu Ft Fs Fr Fq Fp Fo Fn Fm Kl Fk Fj Fi Fh Fg Ff Fe Fd Fc Fb Fa Fz
Gx Gw Gv Gu Gt Gs Gr Gq Gp Go Gn Gm Gl Gk Gj Gi Gh Gg Gf Ge Dd Gc Gb Ga Gz Gy
Hw Hv Hu Ht Hs Hr Hq Hp Ho Hn Hm Hl Hk Hj Hi Hh Hg Hf He Hd Hc Hb Ha Hz Hy Hx
Iv Iu It Is Ir Iq Ip Io In Im Il Ik Ij Ii Ih Ig If Ie Id Ic Ib Ia Iz Iy Ix Iw
Ju Jt Js Jr Jq Jp Jo Jn Jm Jl Jk Jj Ji Jh Jg Jf Je Jd Jc Jb Ja Jz Jy Jx Jw Jv
Kt Ks Kr Kq Kp Ko Kn Km Kl Kk Kj Ki Kh Kg Kf Ke Kd Kc Kb Ka Kz Ky Kx Kw Kv Ku
Ls Lr Lq Lp Lo Ln Lm Ll Lk Lj Li Lh Lg Lf Le Ld Lc Lb La Lz Ly Lx Lw Lv Lu Lt
Mr Mq Mp Mo Mn Mm Ml Mk Mj Mi Mh Mg Mf Me Md Mc Mb Ma Mz My Mx Mw Mv Mu Mt Ms
Nq Np No Nn Nm Nl Nk Nj Ni Nh Ng Nf Ne Nd Nc Nb Na Nz Ny Nx Nw Nv Nu Nt Ns Nr
Op Oo On Om Ol Ok Oj Oi Oh Og Of Oe Od Oc Ob Oa Oz Oy Ox Ow Ov Ou Ot Os Or Oq
Po Pn Pm Pl Pk Pj Pi Ph Pg Pf Pe Pd Pc Pb Pa Pz Py Px Pw Pv Pu Pt Ps Pr Pq Pp
Qn Qm Ql Qk Qj Qi Qh Qg Qf Qe Qd Qc Qb Qa Qz Qy Qx Qw Qv Qu Qt Qs Qr Qq Qp Qo
Rm Rl Rk Rj Ri Rh Rg Rf Re Rd Rc Rb Ra Rz Ry Rx Rw Rv Ru Rt Rs Rr Rq Rp Ro Rn
Sl Sk Sj Si Sh Sg Sf Se Sd Sc Sb Sa Sz Sy Sx Sw Sv Su St Ss Sr Sq Sp So Sn Sm
Tk Tj Ti Th Tg Tf Te Td Tc Tb Ta Tz Ty Tx Tw Tv Tu Tt Ts Tr Tq Tp To Tn Tm Tl
Uj Ui Uh Ug Uf Ue Ud Uc Ub Ua Uz Uy Ux Uw Uv Uu Ut Us Ur Uq Up Uo Un Um Ul Uk
Vi Vh Vg Vf Ve Vd Vc Vb Va Vz Vy Vx Vw Vv Vu Vt Vs Vr Vq Vp Vo Vn Vm Vl Vk Vj
Wh Wg Wf We Wd Wc Wb Wa Wz Wy Wx Ww Wv Wu Wt Ws Wr Wq Wp Wo Wn Wm Wl Wk Wj Wi
Xg Xf Xe Xd Xc Xb Xa Xz Xy Xx Xw Xv Xu Xt Xs Xr Xq Xp Xo Xn Xm Xl Xk Xj Xi Xh
Yf Ye Yd Yc Yb Ya Yz Yy Yx Yw Yv Yu Yt Ys Yr Yq Yp Yo Yn Ym Yl Yk Yj Yi Yk Yg
Ze Zd Zc Zb Za Zz Zy Zx Zw Zv Zu Zt Zs Zr Zq Zp Zo Zn Zm Zl Zk Zj Zi Zk Zg Zf
Encoding: A over A equals d. G over I equals p. V over L equals x, etc, etc. Voorbeeld hoe coderen in deze tabel werkt (rode pijlen).
All the agent need now to do is to encipher the pair of letters on his One-Time-Pad groups  by means of the above substitution square, i.e.

De agent moet vervolgens de letters van zijn One-Time-pad groepen coderen door middel van het bovenstaande vervangende vierkante raamwerk, zie groene pijlen.
S O S O K
o n e p a
The first pair of letters is S over O. On the substitution square above, this equals X
The second pair of letters is O over N. On the substitution square above, this equals
C
The third pair of letters is S over E. On the substitution square above, this equals H
The fourth pair of letters is O over P. On the substitution square above, this equals A
The fifth pair of letters is K over A. On the substitution square above, this equals T

Door de twee onder elkaar staande letters van de eerste groep in te voeren op het bovenstaande vierkante raamwerk ontstaat een nieuwe groep. De eerste letter op de bovenste horizontale kolom (A-Z) uitzetten en de tweede letter op de linker vertikale kolom. De uitkomst is voor de eerste twee letter de kleine letter x. Voor de O en de N wordt de kleine letter c, etc , etc.
X C H A T
W G D J X
K R L Q J
X S G Y D
P S F Y J
L N E R Z
M L Q F A
G E C N G
L L M G W
Z T L U T
M N D V F
K A A E D
M P W A B
U I C I E
A C C M S
S A Z B W
S J I I G
O Q M D X
J U D R X
I L Y F V
P D X W A
I B W O I
Z U R H O
115.
The indicator groups are placed at the beginning and the end.
All that this indicator group need comprise is the five words the agent has chosen to effect his first transposition, i.e. CWQLH.

De indicator groep wordt geplaatst aan het begin en aan het einde van het bericht.
Deze indicator groep bestaat uit de vijf woorden die de agent had gekozen tijdens de eerste transpositie, namelijk CWQLH.
C W Q L H
X C H A T
W G D J X
K R L Q J
X S G Y D
P S F Y J
L N E R Z
M L Q F A
G E C N G
I B W O I
L L M G W
Z T L U T
A C C M S
S A Z B W
M N D V F
K A A E D
M P W A B
U I C I E
Z U R H O
S J I I G
O Q M D X
J U D R X
I L Y F V
P D X W A
C W Q L H
115.
Click for decoding (klik voor het vervolg over decoding).

                                                                        
w.mugge@home.nl