MOST SECRET
INSTRUCTIONS IN MENTAL ONE-TIME-PAD, DECODING.
C W Q L H
X C H A T
W G D J X
X S G Y D
P S F Y J
L N E R Z
M L Q F A
G E C N G
I B W O I
L L M G W
Z T L U T
A C C M S
S A Z B W
M N D V F
K A A E D
M P W A B
U I C I E
Z U R H O
S J I I G
O Q M D X
J U D R X
I L Y F V
P D X W A
C W Q L H
K R L Q J
To decode, the process is exactly the same, viz:
Supposing the agent receives the above message:

Het decoderen gaat op precies dezelfde wijze als encoderen.
Stel dat de agent het bovenstaande bericht ontvangt:

His poen for his metal One-Time Pad is:
Het versje ten behoeve van zijn Mental One-Time-Pad blijft:


A. TODAY N. BANKS
B. IS O. LEETS
C. SO P. AND
D. LOVELY Q. STONE WALLS
E. I R. HOPING
F. SHOULD S. I SHOULD
G. LIKE T. NOT
H. TO U. FALL OFF
I. BE V. INTO
J. RIDING W. A STREAM
K. ON X. OR
L. DARTMOOR Y. A
M. JUMPING Z. MOOR BOG
The agent obtains the groups of his One-Time-Pad exactly the same way as for decoding, viz:
De agent verkrijgt de groepen van zijn One-Time-Pad op precies dezelfde wijze voor het decoderen, dus:

The indicator in the above message is: CWQLH.
De indicator in het bovenstaande bericht is CWQLH (eerste en laatste groep van het bericht).


C. SO
W. A STREAM
Q. STONE WALL
L. DARTMOOR
H. TO

Therefore number this phrase and then writes in the entire 26-word phrase, just as for encoding:
Daarom wordt deze zin genummerd en dan volgt de hele zin met 26 woorden, net als tijdens het encoderen:


S O A S T R E A M S T O N E W A L L S D A R T M O O R T O
21 13 1 22 25 18 6 2 10 23 26 14 12 7 29 3 8 9 24 5 4 19 27 11 15 16 20 28 17
T O D A Y I S S O L O V E L Y I S H O U L D L I K E T O B
E R I D I N G O N D A R T M O O R J U M P I N G B A N K S
L E E T S A N D S T O N E W A L L S H O P I N G I S H O U
L D N O T F A L L O F F I N T O A S T R E A M O R A M O O
R B O G                                                  
The agent now effects a second transposition by taking the five words that follow those he selected for his first transposition key, i.e. the first transposition key was: CWQLH. the second transposition ket will therefore be:
De agent voert nu de tweede transpositie uit door de vijf woorden die volgen op de woorden die hij had geselecteerd ten behoeve van de eerste transpositie sleutel, dat wil zeggen de eerste transpositie sleutel was CWQLH, de tweede transpositie sleutel wordt dus:

D. LOVELY
X. OR
R. HOPING
M. JUMPING
I. BE

This phrase is numbered for the second key, thus:
Deze zin wordt genummerd voor de tweede sleutel, op deze wijze:
L O V E L Y O R H O P I N G J U M P I N G B E
10 15 22 2 11 23 16 20 6 17 18 7 13 4 9 21 12 19 8 14 5 1 3
L O V E L Y O R H O P I N G J U M P I N G B E
10 15 22 2 11 23 16 20 6 17 18 7 13 4 9 21 12 19 8 14 5 1 3
D I E N O S O D L I O L O L P P E U M O R S G
N A L M W N S R L A H J S S O N S L I G G O E
T E I O R E D B V R N F K B I R E A S A B S U
O I N A F D I I A T N H M T E L L R A D T O G
L D T O O U H T Y I S T O A O F L N N M O K O
O Y O A T                                    
Vervolgens wordt de vertikale kolom 1 van tabel I nu horizontaal uitgeschreven. Hier achter volgt kolom 2 van Tabel I, etc.
Tabel I.
The agent now writes out the above cage in blocks of five, according to the normal double transposition, viz:
Hij noteert nu de letters uit Tabel II in blokken van vijf, net als bij een normale dubbele transpositie. Hij begint weer met de vertikale kolom nummer 1 en schrijft deze horizontaal uit.
S O S O K
N M O A O
A G E U G
O L S B T
A R G B T
O L L V A
Y L J F H
T M I S A
N P O I E
O D N T O
L O O W R
K M O O G
A D M I A
E I D Y O
S D I H I
A R T I O
F O T E S
E L L O S
H N N S U
L A R N D
R B I T P
N R L F E
L I N T O
S N E D U
Tabel II.
Vervolgens plaatst hij onder deze blokken van vijf letter de blokken van het bericht dat hij ontvangen heeft minus de indicatoren aan het begin en einde van het bericht:
S O S O K
N M O A O
A G E U G
O L S B T
A R G B T
O L L V A
Y L J F H
T M I S A
O D N T O
L O O W R
x c h a t
K M O O G
A D M I A
E I D Y O
S D I H I
F O T E S
E L L O S
H N N S U
L A R N D
R B I T P
N R L F E
L I N T O
S N E D U
N P O I E
A R T I O
w g d j x
k r l q j
x s g y d
p s f y j
l n e r z
m l q f a
g e e n q
i b w o i
l l m k w
z t l u t
a c c m s
s a z b w
m n d v f
k a a e d
m p w a b
u i c i e
z u r h o
s j i i g
o q m d x
j u d r x
i l y f v
p d x w a
To build his substitution square, the agent writes out the diagram A-Z horizontally and A-Z vertically.
The prearranged letter for setting his substitution square in this case is "D". The agent now writes "D" in the top left hand corner of the A-Z square and the rest of the alphabet is copied backwards, both horizontally and Vertically, viz:
Om zijn vervangende vierkant samen te stellen schrijft de agent een diagram uit van 26 x 26 letter, zowel horizontaal, als vertikaal (hoofdletters). De vooraf afgesproken letter "D" plaats hij in het eerste vak links boven, daarna vult hij de rest van het alfabet achterste voren toe (kleine letters).
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ad Ac Ab Aa Az Ay Ax Aw Av Au At As Ar Aq Ap Ao An Am Al Ak Aj Ai Ah Ag Af Ae
Bc Bb Ba Bz By Bx Bw Bv Bu Bt Bs Br Bq Bp Bo Bn Bm Bl Bk Bj Bi Bh Bg Bf Be Bd
Cb Ca Cz Cy Cx Cw Cv Cu Ct Cs Cr Cq Cp Co Cn Cm Cl Ck Cj Ci Ch Cg Cf Ce Cd Cc
Da Dz Dy Dx Dw Dv Du Dt Ds Dr Dq Dp Do Dn Dm Dl Dk Dj Di Dh Dg Df De Dd Dc Db
Ez Ey Ex Ew Ev Eu Et Es Er Eq Ep Eo En Em El Ek Ej Ei Eh Eg Ef Ee Ed Ec Eb Ea
Fy Fx Fw Fv Fu Ft Fs Fr Fq Fp Fo Fn Fm Kl Fk Fj Fi Fh Fg Ff Fe Fd Fc Fb Fa Fz
Gx Gw Gv Gu Gt Gs Gr Gq Gp Go Gn Gm Gl Gk Gj Gi Gh Gg Gf Ge Dd Gc Gb Ga Gz Gy
Hw Hv Hu Ht Hs Hr Hq Hp Ho Hn Hm Hl Hk Hj Hi Hh Hg Hf He Hd Hc Hb Ha Hz Hy Hx
Iv Iu It Is Ir Iq Ip Io In Im Il Ik Ij Ii Ih Ig If Ie Id Ic Ib Ia Iz Iy Ix Iw
Ju Jt Js Jr Jq Jp Jo Jn Jm Jl Jk Jj Ji Jh Jg Jf Je Jd Jc Jb Ja Jz Jy Jx Jw Jv
Kt Ks Kr Kq Kp Ko Kn Km Kl Kk Kj Ki Kh Kg Kf Ke Kd Kc Kb Ka Kz Ky Kx Kw Kv Ku
Ls Lr Lq Lp Lo Ln Lm Ll Lk Lj Li Lh Lg Lf Le Ld Lc Lb La Lz Ly Lx Lw Lv Lu Lt
Mr Mq Mp Mo Mn Mm Ml Mk Mj Mi Mh Mg Mf Me Md Mc Mb Ma Mz My Mx Mw Mv Mu Mt Ms
Nq Np No Nn Nm Nl Nk Nj Ni Nh Ng Nf Ne Nd Nc Nb Na Nz Ny Nx Nw Nv Nu Nt Ns Nr
Op Oo On Om Ol Ok Oj Oi Oh Og Of Oe Od Oc Ob Oa Oz Oy Ox Ow Ov Ou Ot Os Or Oq
Po Pn Pm Pl Pk Pj Pi Ph Pg Pf Pe Pd Pc Pb Pa Pz Py Px Pw Pv Pu Pt Ps Pr Pq Pp
Qn Qm Ql Qk Qj Qi Qh Qg Qf Qe Qd Qc Qb Qa Qz Qy Qx Qw Qv Qu Qt Qs Qr Qq Qp Qo
Rm Rl Rk Rj Ri Rh Rg Rf Re Rd Rc Rb Ra Rz Ry Rx Rw Rv Ru Rt Rs Rr Rq Rp Ro Rn
Sl Sk Sj Si Sh Sg Sf Se Sd Sc Sb Sa Sz Sy Sx Sw Sv Su St Ss Sr Sq Sp So Sn Sm
Tk Tj Ti Th Tg Tf Te Td Tc Tb Ta Tz Ty Tx Tw Tv Tu Tt Ts Tr Tq Tp To Tn Tm Tl
Uj Ui Uh Ug Uf Ue Ud Uc Ub Ua Uz Uy Ux Uw Uv Uu Ut Us Ur Uq Up Uo Un Um Ul Uk
Vi Vh Vg Vf Ve Vd Vc Vb Va Vz Vy Vx Vw Vv Vu Vt Vs Vr Vq Vp Vo Vn Vm Vl Vk Vj
Wh Wg Wf We Wd Wc Wb Wa Wz Wy Wx Ww Wv Wu Wt Ws Wr Wq Wp Wo Wn Wm Wl Wk Wj Wi
Xg Xf Xe Xd Xc Xb Xa Xz Xy Xx Xw Xv Xu Xt Xs Xr Xq Xp Xo Xn Xm Xl Xk Xj Xi Xh
Yf Ye Yd Yc Yb Ya Yz Yy Yx Yw Yv Yu Yt Ys Yr Yq Yp Yo Yn Ym Yl Yk Yj Yi Yk Yg
Ze Zd Zc Zb Za Zz Zy Zx Zw Zv Zu Zt Zs Zr Zq Zp Zo Zn Zm Zl Zk Zj Zi Zk Zg Zf
All the agent need now do is to decipher the pairs of letter on his One-Time-pad groups by means of the above substitution square, i.e.

Alles wat de agent nu nog hoeft te doen om het bericht te ontcijferen is de paren van de vijf letter blokken uit zetten in bovenstaande vierkant:
S O S O K
x c h a t
Eerste combinatie: S over x komt overeen met O.
Tweede combinatie: O over c, komt overeen met
N.
Derde combinatie: S over h, komt overeen met
E.
Vierde combinatie: O over a, komt overeen met
P.
Vijfde combinatie: K over t, komt overeen met
A.

Op deze wijze kan het hele bericht gedecodeerd worden:

ONE PAUL MUST GO TO SAFE HOUSE BEFORE THE TWENTYNINTH REPEAT TWENTYNINTH STOP HE MUST ARRANGE FOR STORES TO BE HIDDEN AND DISTRIBUTED STOP

SYNOPSIS OF THE ABOVE SYSTEM.

Key-length for the double transposition process must vary between 22 and 41.
De sleutel lengte van het dubbele transpositie proces mag variŽren tussen 22 en 41 tekens.

If the agent wishes to send long messages, he must be given two or more poems and he will then write into his first transposition cage as many poems as he may necessary to provide him with sufficient One-Time-Pad groups to re-encipher his clear text messages. The transposition key will always be taken from the first poem that he writes into his cage.
Indien de agent lange berichten wil verzenden, dan moet hij van twee of meer versjes voorzien worden en hij moet zijn eerste vierkant voorzien van zoveel mogelijk versjes als hij maar kan, om hem op deze wijze te voorzien van voldoende One-Time-Pad groepen om zijn bericht te kunnen coderen. De transpositie sleutel wordt altijd uit het eerste versje gehaald en die schrijft hij in zijn vierkant op.

The great advantage of the mental One-Time-Pad system is that the security is such that the minimum number of letters that need to be passed is 5 and not, as with the ordinary double transposition, 150.
Het grote voordeel van het mental One-Time-Pad systeem is dat de veiligheid is dusdanig dat het minimale aantal tekens dat verwerkt moet worden is 5 en niet, zoals in het gebruikelijke dubbele transpositie systeem, 150.

No attempt is made to hide the fact that this system is slow to use at first, but nevertheless the security of the system and the fact that it requires no tangible elements more than compensates for this dis-advantage.
Er is geen poging gedaan om te verbloemen dat dit systeem traag is bij eerste gebruik, maar desondanks is de veiligheid van het systeem en het feit dat geen tastbare elementen toegevoegd hoeven te worden compenseert dit nadeel.

The mental One-Time-Pad system is intended primarily to be a reserve to the letter One-Time-Pad. If however, circumstances make it impossible for a letter One-Time-Pad to be used, the mental One-Time-Pad should be the main system.
Het mental One-Time-Pad systeem is in eerste instantie bedoeld als een reserve systeem ter vervanging van de gedrukte One-Time-Pad. Als de omstandigheden het echter onmogelijk maken om de gedrukte One-Time-Pad te gebruiken , dan wordt het mental One-Time-Pad het toe te passen systeem.

As soon as you confirm that the above instructions are understood, we will forward you a supplementary pamphlet of the mental One-Time-Pad which is exclusively for the use of the Homestation and we will give certain directions which will ensure that the enemy cryptopgrapher is never able to tell from an analysis of traffic whether a letter One-Time-Pad or a mental One-Time-Pad is in use.
Wanneer u bevestigd dat de bovenstaande instructies begrepen zijn, zullen wij een schrijven over het mental One-Time-Pad dat exclusief door het Homestation gebruikt wordt versturen en wij zullen bepaalde aanbevelingen doen waardoor de vijandelijk cryptograaf nooit in staat is om via een analyse van het radioverkeer op te maken of een gedrukte One-Time-Pad of een mental One-Time-Pad in gebruik is.
                                                                              
w.mugge@home.nl