TELEGRAMMEN 4, NOVEMBER-DECEMBER 1944.
Donderdag 23 november, 1944.

71. Jaap meldt dat er elke dag tussen 12:30 en 17.00 uur GMT geen netspanning aanwezig is. Hij heeft geen accu's en kan dus niet zenden tijdens deze periode. Hij vraagt of de lijst met artikelen die hij wil hebben door Londen is goedgekeurd

72. Via Beekman laar Lancker Londen weten dat hij het vermoeden heeft dat Henk Brinkgreve van Jedburgh team Dudley hem dwars probeert te zitten. Hij heeft dit reeds bij de N.B.S. bekend gemaakt en hij vindt het tijd worden dat er een openhartig gesprek moet plaats vinden. Verder neemt hij alleen nog maar orders van de N.B.S. aan.

40. Londen vraagt Jaap hoeveel fietsbanden men nodig heeft en van welke maat. Kan hij de maat 26 x 1½" gebruiken? Die heeft men blijkbaar op voorraad. Londen kan de maat 28 x 1½" helaas niet leveren.

41. Londen heeft juist een bericht binnengekregen dat tijdens een vergadering in Utrecht 2 agenten en dertien districtsleiders van de provincie Utrecht  zijn gearresteerd, men moet dus voorzichtig zijn met de onderlinge contacten.

In werkelijkheid was er maar 1 agent gearresteerd, Sjeerp Postma. De ander, Maarten Cieremans had zich met iemand van het verzet in Utrecht, politieagent
OME JAN, op zolder verstopt.


42
. Londen laat Lancker via Jaap weten dat het optreden van Henk Brinkman geen kwestie van sabotage is, maar wel een kwestie van veiligheid. Londen heeft liever een kleine groep die veilig opereert, dan een grote groep waar op een gegeven moment toch infiltranten binnenkomen. Natuurlijk zal de N.B.S. deze kwestie in behandeling nemen, maar het uiteindelijke doel van het eerder aan Lancker verzonden bericht was veiligheid.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZEVEN EEN (71) STOP ELEKTRISCHE STROOM DAGELIJKS TUSSCHEN TWAALF DERTIG EN ZEVENTIEN UUR GMT AFGESLOTEN STOP IK BEZIT GEEN ACCUS STOP KEURT U MIJN AANVRAAG GOED BETREFFENDE DIVERSE ARTIKELEN VRAAGTEKEN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZEVEN TWEE
(72) STOP EVERT VERMOEDT DAT UW BERICHT VAN PRINS bERNHARD GEVOLG IS VAN SABOTAGE DOOR DUDLEY STOP ZAAK DUDLEY IS BY BNBS REEDS AANHANGIG GEMAAKT STOP OPENHARTIGE BESPREKING NOODIG STOP VERWACHT ALLEEN ORDERS OVER ORGANISATIE AF VAN NBNS STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OUR FORTY (40) STOP HOEVEEL FIETSBANDEN HEEFT U NOODIG EN KUNT U MAAT ZES EN TWINTIG HIJ EEN EN HALVE INCH GEBRUIKEN STOP KUNNEN TOT ONZE SPIJT MAAT ACHT EN TWINTIG BIJ EEN EN HALVE INCH NIET LEVEREN STOP

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FOUR ONE
(41) STOP HEBBEN JUIST BERICHT ONTVANGEN TWEE AGENTEN EN DERTIEN DISTRICTS COMMANDANTEN PROVINCIE UTRECHT GEARRESTEERD TIJDENS EEN VERGADERING STOP OPGEPAST MET CONTACTEN STOP

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FOUR TWO
(42) STOP VOOR EVERT STOP GEEN KWESTIE VAN SABOTAGE DOOR DUDLEY MAAR WEL KWESTIE VAN VEILIGHEID STOP HEBBEN LIEVER KLEINE GROEP MAAR VEILIG DAN EEN GROEP DIE TE GROOTE OMVANG NEEMT EN DIE ONVERMIJDELIJK VROEGER OF LATER GEPENETREERD ZAL WORDEN STOP LATEN DEZE KWESTIE NATUURLIJK IN HANDEN VAN BNBS MAAR DIT WAS HET DOEL VAN MIJN BERICHT STOPVrijdag 24 november, 1944.

73. Jaap laat Londen weten dat de slagzin van veld Evert verandert moet worden in "Het begint koud te worden". De veldploeg vraagt om militaire overjassen. Jaap vraagt om eneke broadcast ontvangers te droppen voor de groepscommandanten, dit in verband met het alsluiten van de netspanning gedurende een bepaalde periode per dag. Londen kan vanaf zondag weer proberen een lading op veld Evert te droppen.

43. Londen stuurt Jaap hetzelfde telegram als naar
NECKING, Peter Tazelaar via plan Night Humber. Inhoud is niet bekend.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZEVEN DRIE (73) STOP VERANDER SLAGZIN VAN TERREIN EVERT IN HET BEGINT KOUD TE WORDEN STOP RECEPTIE COMMITTEE VERZOEKT OM MILITAIRE OVERJASSEN STOP KUNT U EENIGE BROADCAST RECEIVERS ZONDEN VOOR GROEPS COMMANDANTEN DIT IN VERBAND MET AFSLUITEN VAN ELECTRISCHE STROOM STOP U KUNT EVERT WEER VANAF ZONDAG PROBEEREN STOP

TO CHARADES VIA DAY WENSUM STOP OUR FOUR THREE (43) STOP ....Zaterdag 25 november, 1944.

44. Weer stuurt Londen Jaap Beekman en Peter Tazelaar hetzelfde bericht.

??. Jaap vraagt Londen om boadcast bericht 27 te herhalen.

74. Beekman verstuurt een bericht namens Kapitein Lancker. De verbinding met Delta Centrum is verbroken en daarom heeft Lancker tijdelijk het commando van het gebied ten oosten van de IJssel van de Achterhoek en van Zuid-Drenthe op zich genomen. Hij vraaagt om pogingen tot reorganisatie te staken tot de verbinding met Delta Centrum in Amsterdam is hersteld. De reorganisatie pogingen worden ondernomen door buitenstaanders die vanuit Eindhoven aangestuurd worden.

Waarschijnlijk gaat het hier weer om Henk Brinkgreve,
DUDLEY, maar het kan ook zijn dat Gerard Buunk, FOPKONIJN, hier mee te maken heeft, of beiden.


75? EVERT laat via Jaap weten dat hij de beschikking wil hebben over de inlichtingen dienst en de koerierslijnen van de N.B.S. in het gebied ten oosten van de IJssel en Drenthe. Dit speciaal voor Henk Brinkgreve. Ook wil Lancker de bevoegdheid om de inlichtingendienst van de verzetsgroepen instructie te mogen geven.

76. Via Jaap laat Lancker weten de N.B.S. te verlaten. Hij bedankt Londen voor hun steun en vertrouwen.


TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FOUR FOUR (44) STOP ....

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP HERHAAL BROADCAST NR TWEE ZEVEN (27) STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP  MYN ZEVEN VIER
(74) STOP VAN EVERT STOP DOOR ONDERBREKING VERBINDING MET CENTRUM HEEFT EVERT TYDELIJK COMMANDO OPGENOMEN VAN AFDEELING OOST VAN YSSEL VAN ACHTERHOEK TOT EN MET ZUID DRENTHE STOP VERZOEKE POGINGEN TOT REORGANISATIE TE STOPPEN TOT VERBINDING HERSTELD IS STOP BEDOELDE POGING SCHIJNEN DOOR BUITENSTAANDERS VIA EINDHOVEN TE WORDEN GEDAAN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP WIL NBS IN OOST VAN YSSEL EN DRENTHE OPDRACHT GEVEN HUN INLICHTINGEN DIENST EN COURIERSLIJNEN TER MIJNER BESCHIKKING STELLEN STOP DIT SPECIAAL VOOR DUDLEY STOP GEEF MY BEVOEGDHEID DE INLICHTINGEN DIENST DER VERZETSGROEPEN INSTRUCTIE TE GEVEN ZIE VIER VYF
(45) STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZEVEN ZES
(76) STOP VAN EVERT STOP IK VERLAAT DE BINNENLANDSCHE NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN STOP HARTELYK DANK VOOR ONDERVONDEN HULP EN VERTROUWEN STOP EVERT STOPZondag 26 november, 1944.

??. Jaap laat weten dat de Groep Albrecht de inlichtingen dienst van de diverse verzets groepen in Overijssel, de Achterhoek en in Drenthe wil coördineren. De groepen ontvangen van Jaap, of van Lancker instructie.

??. Beekman geeft middels een spoedbericht aan dat men gedacht had Gerard Buunk samen met de SAS groep het Centrum voor Overijssel zou kunnen vrormen met een sub-groep in de Achterhoek en een subgroep  in Noord-drenthe. Jaap heeft een set nodig voor hem en één voor
MAX (Meint Adolf Smid, Bureau Inlichtingen). Op deze manier kan effectief gewerkt worden.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP RBWUED ONZE WERK ACHTERHOEK OVERYSSEL LL DRENTHE STOP MET VOLLE MEDEWERKING VERZETSGROEPEN WIL GROEP ALBRACHT INLICHTINGEN DIENST DER VERZETSGROEPEN COORDINEEREN IN GROEPEN BLIJVEN ZELFSTANDIG DOCH ONTVANGEN VAN MY INSTRUCTIE ZIE VYF ZYF (VIJF) OTTO EINDE

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP GEDACHT WAS FOPKONYN MET SAS ALS CENRUM OVERYSSEL EEN SUB CENTRUM MET HET ACHTERHOEK INEMIN NOORD DRENTHE STOP NOODIG SET VOOR MAX EN MIJ ALLEEN DAN EFFECTIEF WERK TE VERWACHTEN SPOED EINDEMaandag 27 november, 1944.

??. Jaap ontvangt van een Londen een bericht dat zeer waarschijnlijk voor Lancker bedoelt is. Men zegt hem om veiligheis redenen op zijn post te blijven  en zijn rapporten worden door Londen zeer op prijs gesteld.

??. Jaap beantwoordt een vraag van Londen die zijn in bericht vier gesteld hebben. Duitse troepen uit Hoogeveen en omgevingen zijn vertrokken richting Metz en Aken via Arnhem. De loopgraven van de IJssellinie zijn door de hoge waterstand volgelopen. In Drenthe hebben de Duitsers stellingen verlaten.

TO CHARADES VIA WENSUN STOP UW VIJF DRIE (53) VAN TWEE DRIE (23 NOVEMBER?) VEILIGHEIDSHALVE WENSCHEN WIJ DAT GIJ DOORGAAT TE WERKEN ALS TOT OP HEDEN STOP UW RAPPORTEN WORDEN HIER TEN ZEERSTE OP PRIJS GESTELD EINDE

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP ANTWOORD OP UW VIER (4) STOP GROEPEN UIT HOOGEVEEN EN OMGEVING VERTROKKEN NAAR METZ LL ARNHEM EN AKEN STOP LOOPGRAVEN STELSEL YSSELLINIE DOOR HOGE WATERSTAND VERZOPEN STOP IN DRENTHE STELLINGEN ONTRUIMD STOPDinsdag 28 november, 1944.

77. Jaap krijgt het te kwaad en wil weg uit bezet gebied. Hij is bang dat hem hetzelfde overkomt als zijn vrouw Yolande Beekman-Unternahrer, SOE WT operator. Hij denkt dat zij nog steeds in Frankrijk gevangen zit, terwijl zij in werkelijkheid al enige maanden dood is. Jaap geeft aan dat er in de buurt van veld Evert een nieuwe doodlopende betonnen weg is van 1 kilometer lang.
(Is dit de Watersteeg?)
Hij vraagt om samen met de zes Amerikanen opgepikt te worden met een Hudson, of desnoods alleen met een Lysander toestel. Londen moet hem het lichten systeem voor de landing van een vliegtuig opgeven en hij zal de exacte ligging van de weg opgeven.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZEVEN ZEVEN (77) STOP ALSTUBLIEFT HAAL MY TERUG NAAR GEALLIEERD GEBIED STOP LAAT MIJ NIET HETZELFDE OVERKOMEN ALS MYN VROUW STOP NABIJ TERREIN EVERT IS EEN NIEUWE DOODLOPENDE BETONWEG VAN EEN KILOMETER LENGTE WAAR EEN HUDSON KAN LANDEN OM MY EN ZES AMERIKANEN OP TE PIKKEN STOP INDIEN GEEN HUDSON DAN MAAR EEN LYSANDER VOOR MY ALLEEN STOP GEEF MY LICHTEN SYSTEEM OP DAN ZAL IK U JUISTE LIGGING VAN WEG OPGEVEN STOPWoensdag 29 november, 1944.

45. Londen geeft aan dat er geen mogelijkheid bestaat om Jaap Beekman met een Hudson of een Lysander op te pikken. Londen vraagt of Jaap na het vetrek van Lancker nog met de RVV in contact staat. Verder vraagt Londen of Jaap liever in de Achterhoek zou willen werken, of helemaal naar geallieerd gebied wil terug keren. Dat laatste is echter een vrijwel dodelijke oplossing. Jaap moet de onderlinge verhouding van de diverse verzetsgroepen aan Londen doorgeven.

??. Londen laat Jaap weten dat hij uitstekend werk verricht en het bericht is getekend door
HENK.

??. Londen laat Jaap weten dat het droppen van twee marconisten van Bureau Inlichtingen wordt voorbereid. Vanwege veiliheidsredenen mmoet er niet teveel gecoördineerd en samengevoegd worden. Maar men laat het aan Jaap over om hierover te beslissen. Londen vindt het niet bezwaarlijk dat Jaap ook berichten van anderen doorseint. Dit bericht is getekend door
PIET (Piet de Jong?).

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FOUR FIVE (45) STOP VREEZEN HUDSON OF LYSANDER ONMOGELIJK STOP HEEFT EVERT CONTACT GELATEN TUSSCHEN U EN RVV EN INDIEN VAN WEL HEEFT DE RVV U NOG NOODIG STOP WILT U LIEVER IN DE ACHTERHOEK WERKEN OF DEFINITIEF TERUG NAAR GEALLIEERD GEBIED KOMEN STOP VERGEET ECHTER NIET DAT DIT LAATSTE VRIJWEL ZEKER DOODELIJK IS STOP GEEFT NADERE BIJZONDERHEDEN OMTRENT VERHOUDINGEN VERZETSGROEPEN STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP DE GEALLIEERDE OPPERBEVEL HEEFT ZIJN VOLDOENING UITGESPROKEN OVER UW BERICHTGEVING BETREFFENDE EN DE NAUWKEURIGE PLAATSBEPALING VAN BELANGRIJKE DUITSCHE STAFKWARTIEREN EN ANDERE MILITAIRE DOELEN STOP DEZE BERICHTGEVING IS VAN HET GROOTSTE BELANG STOP HET SPOEDIG MELDEN VAN DE UITWERKING EN NAUWKEURIGHEID DEZER LUCHTAANVALLEN ZAL DOOR HET GEALLIEERDE OPPERBEVEL TEN ZEERSTE OP PRIJS WORDEN GESTELD STOP GAAT VOORT MET HET GOEDE WERK EINDE HENK

TO CHARADES VIA WENSUN STOP UW VIER VIJF
(45) EN VIJF VIJF (55) STOP DE ZENDING VAN TWEE PIANOS VIA ZUSTER ORGANISATIE WORDT VOORBEREID STOP ONDER TEGENWOORDIGE OMSTANDIGHEDEN MEENEN WIJ DAT TEVEEL COORDINATIE OM SECURITY REDENEN MOET WORDEN VERMEDEN DOCH WIJ LATEN HET AAN U OVER TE BESLISSEN HOEVER U KUNT GAAN STOP ER IS GEEN BEZWAAR OM U TE VERKRIJGEN SIE U ALS ONZE AGENT AAN ONS DOORSEINT STOP ANDERZIJDS ZULLEN VRAGEN DIE AAN U WORDEN GESTELD TER BEHANDELING AAN ANDEREN IN UW GEDEELTE DES LANDS EN LATEN HET OVER AAN U DOOR MIDDEL VAN UW CONTACTEN DE GEWENSCHTE INLICHTINGEN TE VERKRIJGEN EINDE PIETDonderdag 30 november, 1944.

78. Jaap laat weten dat ook
KRIS (Jaap Hinderink) terug naar geallieerd gebied wil keren. Door druk vanuit zijn eigen organisatie heeft Kapt. Lancker besloten toch aan te blijven als commandant RVV in Salland. Hij heeft Beekman verzocht voor hem te blijven zenden. EVERT vraagt voor zijn koeriers 26 x 1½" wielen met banden. Beekman vraagt Londen om broadcast bericht 30 te herhalen, volgens hem werkt de morse machine niet goed.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZEVEN ACHT (78) STOP KRIS WENSCHT OOK NAAR GEALLIEERD GEBIED TERUG TE GAAN STOP DOOR AANDRANG VAN DE TROEP HEEFT EVERT ONTSLAG INGETROKKEN STOP EVERT VERZOEKT MIJ OM MET ZENDEN DOOR TE GEVEN EN VRAAGT TWINTIG VOOR EN ACHTERWIELEN MET BANDEN ZES EN TWINTIG BY EEN EN HALVE INCH STOP HERHAAL BROADCAST NR DERTIG (30) STOP UW BROADCAST MACHINE IS ROT STOPVrijdag 1 december, 1944.

46. Londen vraagt Jaap of hij de laatste tijd nog iets van Jedburgh team
DUDLEY heeft gehoord. Men weet nog niet dat hun marconist John Austin, alias BUNNY, bij toeval gearresteerd is.

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FOUR SIX (46) STOP LAAT ONS WETEN ALSTUBLIEFT SPOEDIGST OF U DE LAATSTE TIJD IETS VAN DUDLEY GEHOORD HEEFT STOP
Dinsdag 5 december, 1944.

47. Londen geeft Jaap nieuwe slagzinnen op voor de veldploegen om zich gereed te houden voor een aanstaande dropping. Welke zin voor welk droppingsveld bedoelt is wordt niet duidelijk.

79.
ALEX, alias van dr. Dirk Ekes stuurt via Jaap een bericht naar Londen. Dit is het eerste bericht van drie berichten. KAREL, alias van Jan Thijssen, en ALEX die offcier is van de Radio Dienst van de RVV zijn op 8 november gearresteerd. Het lot van KAREL is onbekend. ALEX is op 20 november bevrijd, vermoedelijk door een actie van FREEK (Gerben Wagenaar) en FRANK (Johannes van Bijnen). Deze informatie moet aan Prins Bernhard worden doorgegeven.

80. Bericht twee van
ALEX, alias Dr. Eskes. Hij verzoekt instemming van de staf van de Radio Dienst om gedurende de afwezigheid van Jan Thijssen als hoofd van de Radio Dienst te mogen optreden, om op die wijze de voortgang van de dienst te waarborgen.

??. Beekman laat Londen weten dat
BUNNY, John Austin, gearresteerd is. DUDLEY, Henk Brinkgreve en de Amerikaanse Majoor John Olmsted zijn in veiligheid. Jaap kan zich niet naar de Achterhoek verplaatsen want dat is op dat moment veel te gevaarlijk. Hij wil geen berichten voor FOPKONIJN, Gerard Buunk, verzenden of ontvangen. Tevens geeft hij aan dat Londen de broadcast berichten 32 en 33 langzaam moet herhalen.

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OUT FOUR SEVEN (47) STOP PROPOSE CHANGING BBC MESSAGES FOR STANDBY TIMES AS FOLLOWS STOP TWENTY TO TWENTY TWO HOURS HET HUIS IS TE HUUR IK HERHAAL HET HUIS IS TE HUUR STOP TWENTY TWO TO TWENTY FOUR HOURS QUOTE ZWALUWEN KOMEN TERUG  IN DE LENTE IK HERHAAL ZWALUWEN KOMEN TERU IN DE LENTE STOP TWENTY FOUR HOURS TO ZERO TWO HOURS QUOTE BERICHT VOOR PEDRO DOE MIJN COMPLIMENTEN AAN UW VADER IK HERHAAL BERICHT VOOR PEDRO DIE MIJN COMPLIMENTEN AAN UW VADER STOP ZERO TWO TO ZERO FOUR HOURS QUOTE TIJD EN VLOED WACHTEN NAAR NIEMAND STOP PLEASE CONFIRM THESE ARRANGEMENTS UNDERSTOOD AND ADVISE ALL COMMITTEES STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZEVEN NEGEN (79) STOP AAN REGEERING LONDEN VAN ALEX STOP EEN VAN DRIE STOP KAREL CRD EN ALEX OFFICIER ALGEMEENE ORGANISATIE RD OP ACHT ELF IN OP LOI (LOT) KAREL ONBEKEND KOMMA ALEX OP TWINTIG ELF BEVRIJD VERMOEDELYK DOOR COMBINED ACTION FREEK EN FRANK STOP PLEASE INFORM PRINS STOP ZIET TWEE STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN TACHTIG
(80) STOP VAN ALEX STOP TWEE VAN DRIE STOP VERZOEKE MET INSTEMMING STFTA (STAF) RD ERKENNING ALEX WAARNEMENDE RADIODIENST NEDERLAND GEDURENDE AFWEZIGHEID KAREL OM VOORTGANG RD TE WAARBORGEN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP DUDLEY GEZOND BUNNY MARCONIST GEARRESTEERD STOP VERPLAATSING NAAR ACHTERHOEK NU TE GEVAARLYK STOP ZAL VOORLOOPIG GEEN BERICHTEN VAN FOPKONYN ZENDEN OF ONTVANGEN STOP HERHAAL LANGZAAM BROADCAST NRE
(NRS) DRIE TWEE (32) EN DRIE DRIE (33) STOP
Woensdag 6 december, 1944. 

48. Er komt een bericht aan in de code van DUDLEY en men vraagt Jaap het bericht bij hem te laten bezorgen.

49
. Jaap ontvangt een bricht in de code van
DUDLEY (Henk Brinkgreve). Het spijt Londen te horen dat BUNNY gearresteerd is, welk nieuws zij via de zender van MAURITS (Beekman) hebben vernomen. Men stelt voor een nieuwe marconist voor hem te droppen op veld Evert of op veld Gerard. DUDLEY moet zijn voorkeur uitspreken. Londen geeft door dat John Olmsted alle documenten die hij aan de gealieerden wilde overhandigen tijdens operatie Pegasus II verloren heeft. Men wenst DUDLEY good luck.

82. Waarschijnlijk is dit bericht afkomstig van Lancker, hij beklaagt zich over het feit dat Prins Bernhard een leek als opperbevelhebber
(Henri Koot) van de NBS heeft benoemd. Deze benoemt weer gewestelijke commandanten die geen ervaring hebben. Hierdoor ontstaat er wrijving tussen hen en de oude verzetscommandanten. Vooral in Overijssel zijn er veel moeilijkheden omdat DUDLEY zich zonder kennis van zaken overal mee bemoeit.

83. Terrein Evert wordt gebruikt om wapens voor heel overijssel aan te vullen Jaap heeft vanuit zijn schuilplaats
(Vroomshoop) overzicht over alle verzetsgroepen in Overijssel. Er zijn enkele verliezen aan manschappen en wapens te betreuren, maar de brigade van EVERT werkt rustig verder.  Lancker heeft geen politiek doel, maar is regeringsgetrouw. De estaffette dienst van de koeriers verloopt stroef door het gebrek aan fietsbanden.

50. Londen gaat akkoord met de benoeming van Dr. Eskes als plaatsvervangend hoofd van de Radio Dienst.


TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FOUR EIGHT
(48) STOP ZENDEN BERICHT IN DUDLEY CODE GELIEVE AAN HEM TE BEZORGEN STOP

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FOUR NINE
(49) STOP THE FOLLOWING MESSAGE IS TO ENCODED IN DUDLEYS CODE STOP REGRET NEWS OF BUNNYS ARREST RECEIVED THROUGH MAURITS STOP SUGGEST WE SEND NEW OPERATOR TO GROUND EVERT OR GERARD STOP ADVISE US YOUR REQUIREMENTS STOP OLMSTED LOST HIS PLANS ON HIS WAY THROUGH STOP GOOD LUCK END

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ACHT TWEE (82) STOP DOOR PRINS BERNHARD IS EEN LEEK OP HET GEBIED VAN VERZET BENOEMD TOT BEVELHEBBER BINNENLANDSCHE STRIJDKRACHTEN STOP DEXE BENOEMT WEER GEWESTELYKE COMMANDANTEN ZONDER ERVARING STOP DAARDOOR WRYVING MET OUDE VERZETSCOMMANDANTEN STOP VOORAL OVERYSSEL VEEL MOEITE DOORDAT DUDLEY ZONDER KENNIS VAN ZAKEN ZICH MET ALLES WIL BEMOEIEN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ACHT DRIE
(83) STOP TERREIN EVERT VULT WAPENS AAN VOOR HEELE PROVINCIE STOP HEB VAN HIERUIT OOK OVERZICHT OVER VERZETSGROEPEN IN OVERYSSEL STOP ENKELE VERLJEZEN (VERLIEZEN) AAN PERSONEEL EN WAPENS DOCH BRIGADE EVERT WERKT RUSTIG VERDER STOP HEEFT GEEN POLITIEK DOEL IS ZUIVER REGEERINGSGETROUW STOP ESTAFFETTE DIENST ZEER MOEILYK BY GEBREK AAN RYWIELBANDEN STOP WORDT VERVOLGD EINDE

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FIFTY (50) STOP BERICHTEN VAN ALEX ONTVANGEN STOP GAAN ACCOORD MET AANWIJZING ALEX ALS WAARNEMEND COMMANDANT RD STOP
Donderdag 7 december, 1944.

84. Dit bericht is het vervolg van nr. 83. Hierin wordt de herdeling van Overijssel voor de nieuwe commandant van de Driekhoek weergegeven. Het is verdeeld in een smalle strook langs de IJssel, Salland en Twente. Van Salland is
EVERT (Lancker) de commandant. Beide anderen zijn nieuwelingen. Door Lancker is loyale medewerking toegezegd. Londen moet de broadcast berichten 36 en 37 langzaam herhalen.

51. Londen zendt via Jaap een bericht bestemd voor Lancker, hierin wordt hem gevraagd verkenningen uit te laten voeren op de bruggen bij Zwolle, Zutphen en Deventer. Hij moet na laten gaan of deze bruggen reeds door de Duitsers voorzien zijn van springladingen. Zo ja, is het dan voor de verzetsbewegingen mogelijk om deze zelf op te blazen zonder daarbij het gevaar te lopen op represialles of verliezen van manschappen. Men wacht op antwoord voordat er nadere insructies gegeven worden.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ACHT VIER (84) STOP NIEUWE INDEELING VOOR NIEUWE COMMANDANT DRIEHOOKEN (DRIEHOEKEN) TWENTE SALLAND EN SMALLE YSSEL STROOK STOP SALLAND IS BRIGADE EVERT STOP BEIDE ANDEREN ZYN NIEUWELINGEN STOP DOOR EVERT LOYAAL MEDEWERKING TOEGEZEGD STOP HERHAAL LANGZAAM BROADCAST NRS DRIE ZES EN DRIE ZEVEN STOP

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FIVE ONE (51) STOP VOOR EVERT STOP GELIEVE VERKENNING VAN BRUGGEN TE ZWOLLE ZUTPHEN EN DEVENTER TE MAKEN OP VOLGENDE BASIS STOP ZIJN DEZE BRUGGEN VOORZIEN VAN ONTPLOFFINGSMATERIAAL DOOR DUITSCHERS STOP INDIEN JA IS HET MOGELIJK DOOR VERZET BRUGGEN OP TE BLAZEN ZONDER ZWARE VERLIEZEN OF REPRESAILLES DOOR DUITSCHERS STOP WACHTEN OP UW ANTWOORD ALVORENS NOODIGE INSTRUCTIES TE GEVEN STOP
Zondag, 10 december, 1944.

85. Jaap laat weten dat hij de nieuwe slagzinnen begrepen heeft. Het SAS detachement van Macbef is opnieuw overvallen, maar men is er weer ingeslaagd te ontkomen aan de Duitsers. Macbef is zelf gewond geraakt, maar is door Jaap verbonden en naar een veilig adres gebracht. De zenders zijn gered maar codeboek 703 is in handen van de Duitsers gevallen. Londen moet vanaf vandaag uitluisteren naar de zender van Macbef die nu de code van
FOPKONIJN (Buunk) gebruikt.

52. Londen stuurt speciaal bericht naar 1 via Jaap naar de commandant van de provincie Overijssel. In dit bericht wordt aangegeven dat bezet Nederland in regio's is opgedeeld. Elk van de regio's komt pas in actie wanneer de gealiieerde opperbevelhebber dat nodig acht. Het is belangrijk dat de regio's niet in actie komen voordat een speciale BBC slagzin is uitgezonden of dat via de radioverbinding instructies zijn doorgegeven.

53. Vervolg van bericht 52. Het gebied van de nieuwe commandant bestaat uit de Noord Oost Polder, de provincie Overijssel ten oosten van de IJssel inclusief de Achterhoek. Via bestaande radioverbindingen krijgt de commandant te horen hoe zijn slagzinnen luiden waarmee wordt aangegeven dat men in actie moet komen.  De teksten van deze berichten mag niet met andere regio's of met mensen van andere regio's gedeeld worden, dit om infiltratie te voorkomen.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ACHT VYF (85) STOP UW SLAGZINNEN VOOR BYSTAND TYDEN BEGREPEN STOP DETACHEMENT MACBEF VAN SAS OVERVALLEN STOP MANSCHAPPEN ONTKOMEN DOCH MACBEF ZELF GEWOND STOP IK HEB HEM VERBONDEN EN NAAR EEN VEILIG ADRES GEBRACHT STOP TOESTELLEN GERED DOCH CODEBOEK ZEVEN NUL DRIE VERLOREN GEGAAN STOP LUISTER NAAR ZENDER MACBEF VANAF MAANDAG IN CODE FOPKONYN STOP

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FIVE TWO (52) STOP TO COMMANDER PROVINCE OVERIJSSEL STOP SPECIAL ORDER NUMBER ONE STOP IN ORDER TO GIVE RESISTANCE MAXIMUM OPPORTUNITY OF HELPING ALLIES TO LIBERATE HOLLAND AND TO AVOID PREMATURE ACTION IT HAS BEEN DECIDED TO DIVIDE UNLIBERATED HOLLAND INTO STOP EACH REGION ONLY TO COME INTO ACTION WHEN THE ALLIED COMMANDER THINKS NECESSARY STOP IMPORTANT THAT REGIONS SHOULD NOT NOT GO INTO ACTION UNTIL THE SPECIAL BBC MESSAGES OR WIRELESS INSTRUCTIONS ARE BROADCAST STOP TO BE CONTINUED STOP

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FIVE THREE
(53) STOP YOUR REGION CONSISTS OF THE AREA NORTH EAST POLDER PROVINCE OF OVERIJSSEL AND ALL AREA EAST EAST OF RIVER IJSSEL INCLUDING THE ACHTERHOEK STOP FURTHER SPECIAL ORDER MESSAGE WILL BE SENT TO YOU GIVING YOU YOU SPECIAL BBC MESSAGE AND ACTION WHICH YOU SHOULD TAKE WHEN THESE ARE BROADCAST STOP THE TEXT OF YOUR ACTION MESSAGES SHOULD NOT BE COMMUNICATED TO OTHER REGIONS OR TO PEOPLE OF OTHER REGIONS THIS MOST IMPORTANT IN CASE OF PENETRATION STOP END OF SPECIAL ORDER NUMBER ONE STOPMaandag 11 december, 1944.

??. Jaap ontvangt een bericht bestemd voor SAS commandant Macbef. Macbef moet indien mogelijk naar met zijn hele team door de Britse linies trekken. Mocht dit niet mogelijk zijn geeft dan een droppingsveld op om opnieuw bevoorraad te worden en hij moet opgeven wat hij nodig heeft.

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP FOR MACBEF STOP IF POSSIBLE RETURN WITH ALL YOUR PARTY TO BIRTISH LINES STOP IF NOT POSSIBLE GIVE DZ FOR RESUPPLY AND INFORM US YOUR REQUIREMENTS STOPDinsdag 12 december, 1944.

86. Jaap laat weten dat het onmogelijk wordt om nog veel lander door te werken. De activiteiten van de Sicherheitsdienst nemen per dag toe. De hele toestand begint op zijn zenuwen te werken. Hij vraagt weer per vliegtuig opgehaald te worden. Hij wil desnoods weer in het voorjaar gedropt worden voordat het voorjaarsoffensief begint.

??. Londen laat Jaap weten akkord te gaan met zijn terugkeer, maar voordat hij vertrekt moeten er eerst twee nieuwe marconisten gedropt zijn. Eén voor Lancker en één voor Henk Brinkgreve. Zij komen met de volgende maanperiode op 22 december. Londen vraagt Jaap of hij nog met Henk Brinkgreve contact heeft, hij heeft namelijk de vraag die hem via Jaap gesteld werd nog niet beantwoord

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ACHT ZES (86) STOP ABSOLUUT ONMOGELIJK OM NOG LANGE TYD VEILIG DOOR TE WERKEN STOP ACTIVITEIT SICHERHEITSDIENST ELKEN DAG STERKER STOP TOESTAND WERKT HEVIG OP MYN ZENUWEN ZENUWEN STOP ALSTUBLIEFT HAAL MY PER VLIEGTUIG OP STOP BEN GENEGEN OM VOOR HET VOORJAARS OFFENSIEF WEER NAAR BEZET GEBIED TERUG TE KEREN STOP

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP GAAN ACCORD MET UE TERUGKOMST MAAR VOOR DAT U VERTREKT WILLEN WIJ TWEE NIEUWE OPERATORS ZENDEN EEN VOOR EVERT EN EEN VOOR DUDLEY MET INGANG VAN NIEUWE MAANPERIODE TWEE EN TWINTIG DECEMBER STOP HEBT U CONTACT MET DUDLEY WIJ WACHTEN OP ANTWOORD OP ONS LAATSTE BERICHT VOOR HEM VIA U VERZONDEN STOPDinsdag 19 december, 1944.

87. Jaap beloofd dat hij spoedig antwoord van Henk Bringreve zal hebben. Hij wil nog steeds met een Lysander vliegtuig opgepikt worden. Volgens hem is het een heel eenvoudige zaak. Om vanuit Overijssel de Rijn te bereiken zou zelfmoord zijn. Dus als Londen een beetje meewerkt dan zou het op eenvoudige wijze moeten kunnen. KRIS (Hinderink) vraagt wat hij moet doen, hij was wapeninstructeur bij de brigade van EVERT (Lancker), maar is nu bijna werkeloos.

88. Jaap stuurt een bericht voor zijn familie in Engeland. Wij wenst hen gelukkige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. Hij hoopt dat zij volgend jaar weer bij elkaar zullen zijn. Hij vraagt of zij hem willen laten weten dat zij in orde zijn en of er nog nieuws over Yolande is. Hij tekent met zijn eigen naam.

56. Londen geeft nogmaals aan dat het onmogelijk is Jaap met een Lysander op te pikken. De RAF stelt speciale eisen voor een dergelijke operatie. Men stelt voor dat Jaap nadat zijn opvolger is gedropt met behulp van de RVV door de linies crosst, mocht de RVV hier niet toe in staat zijn dat zal Londen Jaap in verbinding stellen met een verzetsorganisatie die dat wel kan.

57. Jaap ontvangt een bericht voor Lancker. Londen vraagt hem of hij al nieuws heeft over de situatie van de bruggen bij Zwolle, Deventer en Zutphen. Tevens vraagt men of hij hun lange bericht in het Engels heeft ontvangen. Men wil ook weten of hij
KRIS (Jaap Hinderink) nog nodig heeft als wapeninstructeur. Ook wil Londen weten wat de situatie in Drenthe en Overijssel is.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ACHT ZEVEN (87) STOP HOOP SPOEDIG ANTWOORD VAN DUDLEY TE HEBBEN STOP KUNT U MY PER LYSANDER OPHALEN WANT HET IS ZELFMOORD OM VANUIT HIER DE RYN RPT RYN TE BEREIKEN STOP MET EEN BEETJE MEDEWERKING VAN UW KANT IS HET MET EEN LYSANDER SLECHTS KINDERWERK STOP WAT MOET KRIS RPT KRIS DOEN STOP HY WAS ALTYD WAPENINSTRUCTEUR BY BRIGADE EVERT RPT EVERT DOCH IS NU VRYWEL WERKLOOS STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ACHT ACHT
(88) STOP BERICHT VOOR MYN FAMILIE STOP I WISH YOU ALL A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR STOP LET US HOPE THAT WE ALL SHALL BE TOGETHER IN THE NEXT YEAR STOP PLEASE LET ME KNOW IF YOU ARE STILL ALLRIGHT AND IF THERE IS ANY FURTHER NEWS OF YOLANDE STOP JAAP STOP

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FIVE SIX (56) STOP LYSANDER ONMOGELIJK DOOR SPECIAAL OPVATTING GEEISCHT DOOR RAF STOP STELLEN VOOR ZOODRA NIEUWE OPERATORS INGESCHAKELD DAT U TERUGKEERD OP BEST MOGELIJKE MANIER DOOR RVV NAAR BEVRIJD GEBIED STOP INDIEN RVV NIET IN STAAT IS DIT TE REGELEN ZULLEN TRACHTEN U IN VERBINDING TE STELLEN MET ORGANISATIE DIE DIT WEL KAN DOEN STOP

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FIVE SEVEN
(57) STOP VOOR EVERT STOP HEEFT U VERDER NIEUWS VOOR ONS OVER DE KWESTIE VAN BRUGGEN OVER DE IJSSEL TE ZWOLLE DEVENTER EN ZUTPHEN VRAAGTEKEN STOP HEEFT U ONS LANGE BERICHT ONTVANGEN IN ENGELSCH STOP HEEFT U KRIS NOG NOODIG VRAAGTEEKEN WAT IS DE SITUATIE IN OVERIJSSEL EN DRENTHE STOP
Woensdag 20 december, 1944.

89. Jaap meldt dat terrein Evert weer een lading kan ontvangen. De slagzin voor de grondploeg om zich gereed te houden is "Het begint koud te worden". De seinletter is de B van Bernhard. Een duplicaat van zendschema Wensun is in handen van de Duitsers gevallen tijdens de overval op Dudley in Huis Lidwina in Zenderen. Deze overval vond reeds plaats op 23 september!

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ACHT NEGEN (89) STOP TERREIN EVERT WEER GEREED VOOR ONTVANGST STOP SLAGZIN IS HET BEGINT KOUD TE WORDEN STOP SEINLETTER IS B VOOR BERNHARD STOP DUPLICAAT VAN PLAN WENSUN IN DUITSCHE HANDEN GEVALLEN TIJDENS OVERVAL OP DUDLEY LAATST ZOKER (ZOMER?) STOPDonderdag 21 december, 1944.

58. Londen reageert onmiddellijk op het bericht van Jaap dat een copie van zijn zendschema in Duitse handen is gevallen. Hij krijgt een alternatief zendschema aangeboden: op 22 november om 10:00 uur GMT, op 23 november om 16:00 uur GMT, op 24 november om 12:00 uur GMT, op 25 november om 17:00 uur GMT, op 26 november om 08:00 uur GMT, op 27 november om 11:00 uur GMT, op 28 november op 15:00 uur GMT, op 29 november mag hij niet zenden, op 30 november 09:00 uur GMT en op 31 november 13:00 uur GMT.

59. Is een vervolg van 58. Voor aalvullende zendtijden moet hij het gebruikelijk vak voor datum en tijd gebruiken en hij moet de maand negeren. Het Home Station in Engeland zal frequenties en roepnamen gebruiken van het aanvullend zendschema. Als Jaap zich hier aan houdt is het zendschema veilig.
(zie zendschema)

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FIVE EIGHT (58) STOP DO NOT SEND ANY MORE TRAFFIC ON YOUR MAIN SKEDS STOP FROM NOW ON WE WILL LISTEN VOOR YOU AT THE FOLLOWING TIMES GMT STOP ON TWENTY SECOND AT TEN HUNDRED HRS STOP TWENTY THIRD AT SIXTEEN HUNDRED HRS STOP TWENTY FOURTH AT TWELVE HUNDRED HRS STOP TWENTY FIFTH AT ELEVEN HUNDRED HRS STOP TWENTY SIXTH EIGHT HUNDRED HRS STOP TWENTY SEVENTH ELEVEN HUNDRED HRS STOP TWENTY EIGHT FIFTEEN HUNDRED HRS STOP TWENTY NINTH NO SKED STOP THIRTIETH NINE HUNDRED HRS STOP THIRTY FIRST THIRTEEN HUNDRED HRS STOP TO BE CONTINUED STOP

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR FIVE NINE
(59) STOP CONTINUATION OF OUR NUMBER FIVE EIGHT (58) STOP PLEASE USE ADDITION SKED PLAN FOR THESE CONTACTS USING THE USUAL SQUARE FOR TIME AND DATE BUT DISREGARD THE MONTH STOP HOME STATION WILL USE FREQUENCIES AND CALL SIGNS AS FOR ADDITIONAL SKEDS STOP IF YOU DO THIS YOUR PLAN WILL BE SECURE STOP
                                                              VERDER NAAR TELEGRAMMEN 5


                                                                  TERUG NAAR OVERZICHT                                                                      
w.mugge@home.nl