Vervolg van de ondervraging van Otto Haubrok op 2 juni 1945
 
Ik behandelde alleen spionagezaken. Ik wilde naar Eindhoven, omdat de Duitse Weermacht in elkaar klapte en om met Somer de zaak in orde te brengen. Ik wilde hem zeggen wat er met zijn mensen gebeurd was. Ik wilde in Nederland blijven om rekenschap af te leggen. Ik wilde niet naar Duitsland toe, omdat ik in Nederland tch rekenschap moet afleggen. Ik had geen archieven meer, deze zijn vernietigd. Ik had een copie. Er zijn echter vijf copieën gemaakt:

a) Een exemplaar naar het Reichssicherheitshauptambt te Berlijn via staf S.D. te Zwolle naar Kriminaldirektor
    Schreieder.
b) Twee exemplaren naar Zwolle
c) Een exemplaar naar het Luftwaffengericht.

Ik had alleen aantekeningen en had order de archieven te vernietigen. Van 1943 af heb ik spionagezaken behandeld, daarvoor niet, behalve het geval van Van Hamel.
Ik wilde veel berichten krijgen zonder daarvoor mensenlevens op te offeren. In beslaggenomen geld werd naar hogere instanties afgeleverd. De buitgemaakte toestellen gingen naar Duitsland.
In 1937 werd ik Parteimitglied. Sedert 1940 heb ik niet meer betaald, aangezien Hitler oorlog gemaakt heeft
(
Noot Somer. Hitler begon overigens al in 1939 tegen Polen oorlog te maken)
Ik ben Kriminalsekretär en ben niet in de S.S. geweest. Ik sta gelijk in rang met een Untersturmführer.


Van Hamel.
Hans Somer (
Zomer) is door mij niet behandeld. Ik weet de volgorde der gevallen niet meer. Van Hamel is geen verrader. Hij heeft niets toegegeven. Hij is op 15 augustus 1940 bij Hillegom geland. Met Professor Baas Becking uit Leiden en Mevrouw Smit is een man Mesritz of Herz naar het Sneekermeer gegaan. Er hing grondmist. Zij lieten een koffer achter op een eiland en een veldwachter arresteerde hen. Leeuwarden werd gewaaschuwd en nam de gearresteerden over. De volgende dag kwam het vliegtuig weer terug. De politoeboot vuurde, maar het vliegtuig ontsnapte. Bij controle werd de koffer gevonden, waarin ook brieven voor Engeland zaten. Op een dezer stond de afzender 1). Dat was Buys in Amsterdam. Daar is huiszoeking gehouden en daar werd een zender gevonden. Hij kreeg 1 jaar gevangenisstraf.

Bergman is samen met Gerbrands gekomen. De papieren van Bergman kregen wij van een Veldwachter, maar ik weet niet wie. We hebben persoonsbewijzen gevonden. Ik heb deze zaak niet zelf afgehandeld. Ik heb veel belangstelling voor Gerbrands gehad, Hij heeft hier lang en met succes gewerkt. Het is mogelijk, dat Van der Waals met gevonden papieren heeft geleurd.
(
Noot Somer. Inderdaad, o.a. bij burgemeester Van Veen te Nijeveen en bij Juten te Bergen op Zoom)

Van der Waals.
Wij hebben een tijd lang de mensen van B.B.O. uit de lucht opgepikt. Dit was werk van Van der Waals. Deze leeft nog. Hij is "ein brutaler Mensch". De S.D. heeft propaganda gemaakt dat hij nog leeft. Ik heb gehoord, dat hij in Assen was. Hij kan door een vreemde niet herkend worden.
(
Noot Somer. Hier is Haubrok mis. Van der Waals zat n.l. met Siedenburgh in Bonn, waar hij gebruikt werd als spion in de contra-spionage. een fraai staaltje van samenwerking van Mr. Enthoven!)

1)
Hier dus weer een kardinale fout tegen de security. Men schrijft geen adres en naam achter op brieven. De afzender werd dan ook prompt de sigaar. Noot Somer.


                                                                        
  
- 2 -

Van der Waals was een provocateur. Hij moet in Engeland geweest zijn, hij wist zo veel dat hij daar geweest moest zijn. Kan hij die inlichtingen van Lindenburg hebben gekregen? Ik weet niet onder welke naam Van der Waals in Zweden was.
(
Noot Somer. Het is wel merkwaardig, dat Haubrok meent dat Van der Waals in Engeland is geweest. Van der Waals hield later tijdens zijn proces vol, dat hij een Engelse agent was, die een dubbelrol speelde. Overigens zal hij in Stockholm wel de nodige "know-how" hebben opgedaan bij Lindenburg, hoewel zijn bezoek daar geen succes was. Hij werd daar ontmaskerd en moest hals over kop terug naar Nederland en werd wegens mislukking van zijn opdracht door Schreieder op "non actief" gesteld).

Kolonel Somer.
Ik ben niet bij Somer thuis geweest toen hij gevlucht is. Wel wist ik, dat Ds. ter Haar Romeny uit Ginneke geld kreeg uit Engeland.
(
Noot Somer. Dit klopt, Ter Haar Romeny had voor mijn gezin via agenten geld ontvangen. Hij is voor dit feit nog enige tijd gearresteerd geweest, maar wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten).
Op 13 maart is Bartels bij Somer thuis geweest. Bartels was in het Oosten van het land en behoorde tot het commando van Petri - Bartels - Makowski. Hij is vermoedelijk thans niet in Holland.

U kent van Hattem - aldus Haubrock tegen Somer - met wie u een afspraak gemaakt had. doch u kwam niet.
(
Noot Somer. Neen, gelukkig niet. Ik was in Eindhoven gewaarschuwd door de cadet vaandrig Portier dat de S.D. bij mij thuis zat. Logisch dat ik toen niet kwam om mij op een presenteerblaadje aan te bieden).

Er was een kommando in Breda geweest, een of twee nachten tevoren om u te arresteren. Vermoedelijk is u daarom niet in Utrecht gekomen.
(
Noot Somer. Dit is niet op 13 maart 1942 geweest, doch reeds lang tevoren. Men is toen inderdaad bij mij thuis geweest, ik was toen in Utrecht voor een lezing bij de Indologen. Marie Louwerier, een kennis uit Breda is toen naar Utrecht gereisd om mij te waarschuwen niet naar huis te komen en ik ben toen een tijdlang ondergedoken. Na een tijd toen de kust weer veilig leek, ben ik weer naar huis gegaan. Het is onbegrijpelijk dat de S.D. toen niet heeft toegeslagen en pas na de arrestatie van Van Hattem in actie is gekomen, voor hen helaas te laat, omdat ik toen door Portier was gewaarschuwd en de benen kon nemen).

Ortmann heeft de zaak Aben - Oosterhuis behandeld. Van deze zaak weet ik niet veel. Ik heb wel de zaak van Mevrouw Meylink - Pot - Dutilh behandeld. Deze hebben mij over Aben iets verteld. Ik geloof niet, dat Aben voor de Duitsers gewerkt heeft. Ik ken de kwestie niet.
(
Noot Somer. Hier is Haubrok toch verkeerd ingelicht. Aben is heerlijk door ons misleid en "Eingesperrt". Hij heeft zijn straf niet ontlopen).

Agenten.
Ik heb een "binding" met de mensen uit Engeland. Ik heb vooral in het laatste jaar vele mensen laten lopen b.v. Tony Visser, die veel onzin losliet. Ik heb het naar boven voorgesteld of hij voor ons wilde gaan werken. Dit was de enige manier om hem vrij te stellen van doodstraf. Ik wist, dat het onzin was, maar ik wilde hem vrijlaten.
(
Noot Somer. Over Tony Visser heb ik in voorafgaande uiteenzetting reeds mijn mening gegeven. Ik heb sterk de indruk, dat zowel Haubrok als Visser homo-sexueel waren, Visser vertoefde tijdens zijn gevangenschap met Haubrock des nachts op Haubrok's flat. Ook het feit, dat Viser vrijgelaten werd om door de linies naar Eindhoven te gaan pleit voor de "vriendschap" tussen beiden. Haubrok zou met Visser mee gaan naar Eindhoven, waar laatstgenoemde als pleitbezorger zou optreden. Te Utrecht miste Haubrok echter letterlijk en figuurlijk de boot. Hij kwam er te laat aan en Visser ging toen alleen de reis aanvaarden. Het geheel laat een rare nasmaak achter).
De reden waarom men de agenten uit Engeland niet doodschoot was, dat er een zeker "gevoel" voor deze mensen bestond. Het waren persoonlijke sympathieën! Ik heb viir iedereengezorgd dat hij zo mogelijk in leven bleef.
(
Noot Somer. Hier klopt toch iets helemaal niet. Waarom zijn er in Vught agenten van B.I. gefusilleerd> Bijvoorbeeld Harm Steen? Haubrok tracht zich er met mooie verdichtsels uit te redden. Als hij wat voor onze agenten gedaan heeft, dan heeft hij daarmee een persoonlijke bedoeling gehad, zoals met Visser). (Noot WM, wat een onzin van Somer, alsof Haubrock het bevel in Nederland voerde).


                                                                         - 3 -


Mans.
Ik heb order gekregen om Sutherland te arresteren. Dat was in een steenbakkerij in Zwolle. Dit kwam uit aangifte van Mans. Ik ken Mans niet. Ik heb slechts gehoord, dat hij medewerking aan de S.D. had toegezegd. Mans is door de S.D. Groningen gehandeld, maar ik weet niet door wie.
(
Noot Somer. Hier dus een nieuw geval van verraad door Mans. Tot op heden wist ik niet, dat Mans veraad pleegde door de verblijfplaats van Sutherland aan de S.D. mede te delen)

Harm Steen.
Het geval Steen is behandeld door Untersturmführer Wilfert. Ik veronderstel, dat hij in Duitsland is. Ik weet niet of hij van Haren via Vught naar Duitsland is gebracht. Sacharbeiter Wilfert uit Den Haag kan met een Schnellboot naar Duitsland zijn gegaan.
(
Noot Somer. Niemand maakt mij wijs, dat Haubrok niet wist, dat Steen in Vught is gefusilleerd na Dolle Dinsdag. Haubrok kletst hier zich met een smoesje weer eens uit, althans hij probeert het!). (Noot WM, Somer is duidelijk niet op de hoogte van het feit dat in de bezette gebieden en in Duitsland zelf, op grote schaal agenten, verzetslieden en commandos op dat moment om het leven zijn gebracht!)

Telegrammen.
De telegrammen werden ontcijferd door Untersturmbahnführer May. De de arrestaties gevonden telegrammen gaven aanwijzingen, alsmede gevonden papieren. Het Reichssicherheitshauptamt van de S.D. probeerde codes te breken door uitluisteren, zonder veel succes.
(
Noot Somer. Eenmaal heeft de S.D. geprobeerd met B.I. te seinen na de arrestatie van Van Borssum-Buisman. Het telegram bevatte echter geen securitycheck, waarna wij zeker wisten, dat Buisman was gearresteerd. We hebben toen teruggeseind, dat "we niet gek waren", waarna men het radioverkeer heeft stopgezet).

Peilen.
Berlijn deed de Fernpeiling, locaal werd de Nachpeiling en tenslotte de Nächstpeiling met apparaten die gedragen werden. De Grüne Polizei en de Wehrmacht deden de peilingen. Oberleutnant Wers van de Grüne Polizei had een peilstation Groningen-Amsterdam, ze peilde in het noorden van het land tot Amsterdam en de Wehrmacht in het zuiden van Nederland.
Radiotelefonie was te peilen, doch het was niet gemakkelijk. Ik kreeg afschriften van deze gesprekken. Het toestel van DE Brauw werd gevonden. De S-Phones zijn nog moeilijker te peilen. De Ridder is als laatste gepakt met een S-Phone.

Koerierslijnen.
Er is in Gorkum een postbode gearresteerd met berichten. Wij wisten niet waar de koerierslijsten waren.
(
Noot Somer. Wat zijn koerierslijsten?) Wij hebben geen mensen uitgezonden, dat lag op het terrein van de Wehrmacht. Wij wisten, dat de groep Albrecht veel koeriers heeft gezonden, maar hoe wisten wij niet. Albrecht was voor ons een moeilijke groep.


                                                                               - 4 -


G.D.N.
Ik wist niet veel van de G.DN. Ik kende Rudi en Alebeek. De laatste heb ik gearresteerd. Hij heeft mij niets verteld. Ik wist, dat hij niets gedaan heeft. Ik heb hem voorgesteld om voor de S.D. te werken, waarop ik hem heb losgelaten.
(
Noot van Somer. Dit is iets nieuws voor ons. Wij wisten niet dat Alebeek door Haubrok was "losgelaten").
Ik heb het G.D.N. schema gezien, maar weet niet wie het heeft gemaakt. Het is mogelijk dat het samengesteld is uit de papieren, welke bij Nortier zijn gevonden.
(
Noot Somer. Hier dus weer een voorbeeld, dat de vijand schema's samenstelt uit gegevens, welke bij een arrestatie worden gevonden. Overigens is het nog steeds een raadsel hoe het G.D.N. schema in handen van de Duitsers kwam. Ik weiger nog steeds te geloven, dat het uit gegevens van Nortier is samengesteld, daarvoor was het te gedetaileerd en te nauwkeurig. Dit raadsel is nooit opgelost).
Elkerbout was het correspondentie-adres van Rudi Schreinemachers. Dit geval is gehandeld door Krämer. Ik weet niets van Elkerbout af.

Spijker.
Leo moet hier lang zijn geweest. IK weet niet precies hoe de zaak ligt.
(
Noot van Somer. Nogal logisch. d' Aulnis was veel te handig en hij was Haubrok veel te slim af).

Rogers.
Het toestel van Dijckmeester te Zutphen werkte niet. De Brauw zou kristallen hebben meegebracht. Hij moet in Amsterdam gewerkt hebben.

B.B.O.
Wij kregen een telegrafische verbinding na een arrestatie, op welke manier weet ik niet. Dit is begonnen in 1942. Wij hadden de codes en wij pikten de mensen uit de lucht op. Er zijn ongeveer 60 man gepakt. Slagter en Roos (Ploos) hielpen als ontvangstcomite's. Nadat door dit comite alles was uitgehoord (contactadressen, ware namen, etc) werden de agenten gearresteerd. Wij hebben dit 1½ jaar volgehouden en we gebruikten de codes van de nieuw-aangekomenen.
(
Noot Somer. Dit stomme gedoe van kolonel De Bruyne werd door B.I. uiteindelijk gestopt nadat Somer de ontsnapte agenten Dourlein en Ubbink in Lerida had laten verhoren door Mevrouw Crincele Roy. Naar aanleiding van de door hen opgemaakte rapporten werd de dienst van De Bruyne -eindelijk- door Minister Lith de Jeude op staande voet ontbonden).

Vermeulen
De zaak van Vermeulen-Jute werd door Ortmann behandeld.

S.D.
Flamisch was evenals ik Sachbearbeiter. Hij is in 1943 overgeplaatst en in Krakow gesneuveld.
Kurt Lahr is ook in het Oosten gewond en overleden.
Afflerbloch is bij aankomst der Canadezen in Groningen gesneuveld.
Bartels heeft de O.D. zaak behandeld.

Bogers
Bogers is door mij behandeld. Hij is in Vught doodgeschoten. Al deze mensen werden door de wetenschap van de S.D. geïmponeerd. Alle agenten dachten, dat van 't Sant werkte voor de S.D. Daarom dachten zij verraden te zijn en vertelden veel. Bogers werd gearresteerd bij de rijwielhandel Sparta. Sjef Bogers is, naar verondersteld wordt, na Dolle Dinsdag in Vught gefusillerd. Ik was met verlof en kon het niet voorkomen.
(
Noot Somer. Hier weer het gewone smoesje van Haubrok: "Ik kon het niet voorkomen". Harm Steen is ook in Vught gefusillerd. Als Haubrock in het nauw zit "kan hij niets voorkomen", of is "met verlof").


                                                                            - 5 -

Medewerker van Bogers

Piet van der Reyt (molenaar) is aangeschoten, daarna naar Haren gestuurd, weer genezen en hij is vermoedelijk niet dood. Van der Reyt, de melkdirecteur, is vrijgelaten.

Van 't Sant
Van Borssum-Buisman had stukken bij zich over Van 't Sant. Hij moest proberen uit te vinden hoe Van 't Sant in Nederland beschouwd werd. Een aantekening van Van Borssum-Buisman luidde:"Van 't Sant wordt hier beschouwd als een pathologisch intrigant en geestelijke chanteur, maar er is geen bewijs, dat hij voor de Duitsers werkt".
(
Noot van Somer. Van het feit dat Van 't Sant "verdacht" werd in Londen hebben de Duitsers dankbaar gebruik gemaakt om zulks aan de gevangenen genomen agenten wijs te maken. Jhr. Six, de chef-staf van de O.D. heeft enige keren naar Engeland geseind over Van 't Sant . daar ontstond een enorme rel, omdat Van 't Sant een lieveheersbeestje was van Koningin Wilhelmina. Het zou te veel ruimte vergen om op deze kwestie uitvoeriger in te gaan. Zoveel is echter wel zeker, dat hij toch ontheven werd als adviseur/secretaris van de Koningin nadat hij telegrammen, die over hem handelden, niet had doorgegeven aan Koningin Wilhelmina, die in Canada was voor de doop van Prinses Margriet. Gerbrandy en Van Lith de Jeude stonden toen heel erg op hun point d'honneur. Later heeft Van 't Sant bij het hof nog weer een belangrijke rol gespeeld in de kwestie van Mej. Hofman, die als "voyante" optrad in de zaak van de gebedsgenezing van Prinses Marijke. Het is allemaal een droeve zaak!)

Ausems-Andries-Anton
Deze is nooit gearresteerd. Hij werd gepeild in Etten (N.B.), maar kon niet gepakt worden. Hij was zeer lastig voor ons. Ausems is in Zaandam geweest, toen de S.D. bij Hein op te Velden was. Wij wisten dat niet.
(
Noot van Somer. Terwijl de S.D. thuis was bij Hein op te Velden, liep Ausems daar aan. Hij had toen de micro's bij zich voor de Vertrouwensmannen en zag kans deze, naar ik meen in een brandende kachel, te vernietigen. Bij foullering werd toen niets meer op hem gevonden en hij werd vrijgelaten. Dit was een enorm zwijntje!Overigens werd Harm Steen bij het bezoek aan Op te Velden, die een belangrijke voor B.I. was, ingerekend en aangezien hij compromiterend materiaal bij zich had eveneens ingerekend. Hieruit blijkt m.i. de fout, dat agenten, alvorens bij een contact aan te lopen, zich niet vergewissen of alles op het te bezoeken adres veilig is. Zij moeten het doen door middel van een bekende, die met de dienst niets te maken heeft.
Bij de arrestatie van Eduard Veterman zijn op die manier ook veld personen in de val gelopen, o.a. is De Geus op het nippertje aan arrestatie ontsnapt
).

De Bruin - Hamerteen
Hier weet ik niets van af. Hij is naar N-Brabant teruggegaan. Uit berichten, welke bij Tony Visser zijn gevonden, wisten wij van hem af.
(
Noot Somer. Hier is dus weer sprake van "berichten welke bij Tony Visser zijn gevonden". Erg fraai schijnt het met Visser toch niet geweest te zijn. Hamerteen was de covername van Brandjes).


                                                                            - 6-


Diesfelft
Deze is in september in Vught gefusilleerd. Ik was toen met verlof.
(
Noot Somer Toevallig is de humane Sacharbeiter met verlof als er agenten van B.I. worden gefusillerd. Haubrok probeert zijn straatje wel schoon te vegen)

"Ton" van B.B.O.
"Ton" van B.B.O, afkomstig uit Zuid-Afrika, is ook gefusileerd.

Van Dorp.
Ik weet niet of hij gearresteerd is.
(
Noot Somer. Van Dorp is identiek met De Blooys. Hij werd op 31-12-1944 gearresteerd en bij een poging tot ontvluchting doodgeschoten. Haubrok lijdt weer eens aan geheugenverlies. Het is merkwaardig, dat hij andere dingen spijkerhard weet).

Klein.
"Fopkonijn" is gearresteerd in het oosten van Nederland. Ik weet hier niet meer van. Schumacher weer wat er met hem is gebeurd.
(
Noot Somer. "Fopkonijn" is identiek met onze agent Buunk. In het begin october 1994 ging hij naar Vroomshoop in Overijssel. Hij werd op 10 februari 1945 gearresteerd en op 4 april gefusilleerd. Al weer laat het geheugen onze vriend Haubrock in de steek op een voor hem critiek oegenblik. Hij weet n.l. niet eens dat Buunk is gefusilleerd. Zeker weer met verlof?) (Noot WM, weer laat Somer blijken dat hij geen idee heeft wat er precies in Nederland, maar ook binnen de SD gebeurde)

Grisnigt.
Grisnigt leeft, hij moet in Duitsland zijn. Ik weet niet in welk kamp.
(
Noot Somer. Inderdaad is Grisnigt, die op 2 februari 1944 werd gearresteerd, levend uit gevangenschap teruggekeerd. het is merkwaardig, dat Haubrok al weer niet weet "in welk kamp" Grisnigt vertoefde. Hij paste toch steeds zo goed op onze jongens!)

Van der Stok en Letteboer zijn in Duitsland.
(
Noot Somer. Van der Stok, die op 29-9-1943 gelijktijdig met Grisnight werd gedropt, is in gevangenschap overleden. Haubrok weet dit blijkbaar weer niet en lijdt opnieuw aan geheugenverlies. Letteboer is levend uit gevangenschap teruggekeerd)

Hoogewooning en Hooyer zijn als gijzelaars voor Rauter gefusilleerd.
(
Noot Somer. Inderdaad zijn beiden als represaille voor de aanslag op Rauter gefusilleerd. Hooyer liet men als schrik voor de bevolking te Rotterdam na het fusilleren op straat liggen.  Het is een wonder dat Haubrok weet dat beiden zijn gefusilleerd! Barmé en Hoogerwerff van B.B.O. zijn eveneens als gijzelaars voor Rauter gefusilleerd).

Executies.
Ik kreeg order, dat alle uit Engeland gekomen agenten als represaille voor de aanslag op Rauter moesten worden geëxecuteerd. Daar heb ik mij tegen verzet. Ik heb de rest toen op transport gesteld naar Duitsland (De Brauw, Sutherland, enz) en gezegd dat zij voor de S.D. gewerkt hadden of daartoe bereid waren. Wat De Brauw betreft, heb ik gezegd, dat "Austauschversuche im Gange waren".
(
Noot Somer. Ondanks deze poging van Haubrok werden er toch 4 agenten geëxecuteerd).

Van Veen.
Uit papieren van Tony Visser bleek, dat hij terug zou komen. Ook zijn afwerpterrein was bekend. Ik heb met Visser afgesproken, dat we niets aan de grondploeg zouden doen.
(
Noot Somer. Dit is mooipraterij van Haubrok, Mooiweer, alias Van Veen, is inderdaad voor de 2e keer gedropt, doch het is klinkklare nonsens dat Visser van het 2e droppingspoint zou afweten. Dat was natuurlijk geheim en zeker niet aan Mooiweer, noch aan Visser bekend voor hij naar Eindhoven terugkeerde na zijn 1e tocht. Haubrok probeert hier weer een wit voetje te krijgen, mede voor Tony Visser, zijn onafscheidelijke vriend).


                                                                             - 7 -


Leus.

Hierover moet men aan Schumacher vragen.
(
Noot Somer. Natuurlijk weet Haubrok hier weer niets van af. Leus is namelijk op 8-3-1945 gefusilleerd, evenals Hooyer, Koopmans en Hoogewooning, die veneens op dezelfde datum werden gefusilleerd als represaille voor de aanslag op Rauter).

Meyer.
Hier weet ik niets van af. De naam kwam voor in het verhoor van Leus.
(
Noot Somer. Meyer was een een alias voor agent J. Faber, die tot het einde van de oorlog actief is geweest).

Mettevier Meyer.
Deze stond in contact met Ada van Rossum, Dubois en later met Smit als radiotelegrafist. Hij is in Nijmegen door een brugwachter doodgeschoten.
(
Noot Somer. Zie ook het verslag van de Packard groep).

Fiat Libertas.
Deze zaak is behandeld door Ortmann.

Blonde Annie.
Deze werkte voor Schreieder.
(
Noot Somer. Deze provocatrice, die met Nel Lind in een cel werd opgesloten, werd door deze in vertrouwen genomen, waardoor vele mensen werden gearresteerd. Dit was een hele stomme beurt van Nel Lind, die aan een volkomen onbekende adressen vrij gaf. Stommer streken konden niet worden uitgehaald!)
(
Noot WM, Somer heeft zelf blijkbaar nog nooit in het Oranje Hotel gezeten).

Doodschieten van gevangenen te Apeldoorn bij de bevrijding.
Dit geschiedde op zeer ruwe wijze door S.D. commando's, die uit Frankrijk en uit België afkomstig waren. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de moord in de Willem III kazerne te Apeldoorn.
(
Noot Somer. Uit dit verhoor blijkt m.i. dat Haubrok zich schoon wilde wassen. Enderzijds speelt hij de genadige Sacharbeiter, anderzijds lijdt hij aan geheugenverlies of schuift de schult aan anderen in de schoenen. M.i. was Haubrok een misselijk, sluwe kerel, die zijn gerechte straf ontlopen is, evenals zijn doodsvijand Schreieder, die n.b. nog boeken over het Englandspiel publiceerde!).
(
Noot WM, niet geheel duidelijk wanneer Somer dit geschreven heeft, maar het moet al enige jaren na de oorlog geweest zijn. Hij bleek een soort "Jezus-in burger" te zijn geweest die officiële documenten naar eigen believe aanpaste en de originelen vernietigde, geschiedenis vervalsing dus! Verder is het zo dat men in Engeland korte metten maakte met Duitse spionnen, zij werden vrijwel allemaal opgehangen. Alleen daar hoor je nooit iemand over en daar is nooit iemand voor aangeklaagd)
w.mugge@home.nl