Na de oorlog.
Op 5 mei 1945 was de oorlog voorbij en Nederland kon beginnen met het (her)begraven van zijn doden. Ook Guurtje de Graaf, de moeder van Tobias en de vrouw van Tobias, Eva Biallosterski, wilden hun zoon/echtgenoot herbegraven. Hiertoe dienden zij bij de Gemeente Den Haag een verzoek in om Tobias uit het massagraf op te laten graven. Dit liep blijkbaar op niets uit want op 26 januari 1946 schrijft Evan een brief naar Koningin Wilhelmina.
                                   Geeft met verschuldigde eerbied te kennen

                                    EVA BIALLOSTERSKI, geboren SKOTTING,

wonende Kruidbergerweg 99 te Santpoort, wduwe van Biallosterski, Tobias, geboren 18 april
1920 te Bloemendaal, Reserve 1e Luitenant van Algemene Diensten bij het Bureau Bijzondere opdrachten te Londen:

dat haar echtgenoot sedert 1940 in O.D. (
Orde Dienst) verband en als mede oprichter van het illegale blad 'BC-Nieuws' later 'Je Maintiendrai' in het verzet in Nederland een werkzaam ... ...

dat hij op 8 oktober 1943 per boot uit bezet Nederland naar Engeland ontkwam;

dat hij op 1 april 1944 met speciale geheime opdracht per parachute naar bezet Nederland werd gezonden;

dat hij zich daarna via Spanje wederom naar Engeland begaf voor het in ontvangst nemen van nieuwe opdrachten, waarna hij op 8 september 1944 ten tweede male in bezet Nederland werd geparachuteerd en wel als verbindingsofficier tuusen Z.K.H. Prins Bernhard en het Delta Centrum van de Binnenlandse Strijdkrachten;

dat hij onderscheidingen betreft, in bezit was van het Bronzen Kruis en het Oorlogsherinnerings Kruis met twee gespen, hij Honorary Member of the British Empire, Military Devision was en thans vanwege het Bureau Bijzondere Opdrachten is voorgedragen voor het postuum verwerven van de Militaire Willemsorde;

dat hij na 1 februari 1945 door de Duitschers te zijn gearresteerd, 25 februari d.o.v. in de gevangenis te scheveningen overleed aan de schotwonden bekomen met het succes gelegenheid geven tot ontsnappen aan de met hem gearresteerden;

dat hij hoewel zijn identiteit en hoedanigheid terplaatse bekend waren, door een gemeentelijke instantie te Den Haag ter aarde besteld werd in een massagraf, tesamen met het stoffelijk overschot van 70 bombardementsslachtoffers. Zulks geschiede aanvang maart 1945 op de Algemene Begraafplaats te Den Haag, ter 4e klasse, ter plaatse heuvel 22;

dat representante inmiddels reeds alle andere poging in het werk stelde toestemming te verkrijgen tot weder opgraving van het stoffelijk overschot van haar echtgenoot, ten einde hem  aan een aan hem toekomende afzonderlijke laatste rustplaats te verschaffen. Door den heer Burgemeester van Den Haag, mr. de Monchy, tot wien zij zich reeds richtte werd medegedeeld dat op grond van de volksgezondheid zekere bezwaren zouden bestaan, waarbij genoemde autoriteit haar evenwel als laatste mogelijkheid raadde zich dienaangaande tot Uwe Majesteit te richten.

Reden waarom zij zich thans met verschuldigde eerbied tot Uwe Majesteit wendt, met het dringend verzoek toestemming te willen bevorderen tot bovengenoemde opgraving, zodat zij aan haar overleden echtgenoot een zodanige teraardebestelling en laatste rustplaats zal kunnen geven als zij het haar hoogste verlangen en plicht gevoelt, terwijl het daaraan niet kunnen voldoen voor haar een bron van voortdurende zorg is geweest en blijven zal.

In de hoop dat Uwe Majesteit haat hierbij gedaan verzoek in gunstige overweging zult willen nemen,

                                                                                      't welke doende,

Santpoort 26 januari 1946

                                                                                Eva Biallosterski-Skotting
Op 21 juli 1945 werd reeds een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak van Tobias Biallosterski door het hoofd van de Inlichtingen Dienst.
11 F.S.S/C.I.S
1 Neth. C.I.S                                           Den Haag 21 juli 45

Ag. no. 120

                                                       Aan den Heer Adriaanse,
                                                       Hoofdbureau van Politie,
                                                       alhier.

Hierbij doe ik U toekomen een, door Kapitein v.d. Bergh van Heemstede van het M.G. (
Militair Gezag), flat Willemspark, alhier, in mijn handen gesteld briefje, met verzoek een onderzoek in te stellen naar de doodsoorzaak van T. Biallosterski, van wien blijkbaar nadere gegevens ontbreken.

                                 Het Hoofd,

                                 
A C van der Spek


behandeld door ....
& dokter Westerterp
Het onderzoek leverde het volgende resultaat op volgens dit schrijven van 11 augustus 1945. Op welke wijze deze resultaten tot stand gekomen zijn is niet duidelijk.
Onder terugzending der bijlage van Uw terzijde vermeld aan den Brigadier D. Adriaanse gericht schrijven, deel ik U mede, dat wijlen Tobias BIALLOSTERSKI geboren 18 april 1920 (nadere gegevens onbekend), op 12 februari 1945 door de Duitschers per auto van uit Amsterdam, waar hij als parachutist was aangeschoten en gevangen genomen, naar de gevangenis aan den Pompstationsweg alhier, is overgebracht. Hij werd in zijn cel bewaakt door medegevangenen VAN DUIJN, wiens tegenwoordige verblijfplaats bij onderzoek niet bekend id geworden en TONIE (werkelijke naam NOL), die thans in Engeland voor parachutespringer wordt opgeleid. BIALLOSTERSKI (schuilnaam DE BRUIN), die een schotwond in de long had, werd verpleegd door Marinus HUESSE, oud 49 jaar, verpleger-gevangenen bewaarder, wonende Pompstationsweg 52 alhier. Hij is geneeskundig goed behandeld en omdat het ademhalen hem zeer moeilijk viel, werd hem steeds lucht ingepomt. Hij overleed echter aan een longverbloeding op 26 februari 1945. Dr. WESTERTERP (thans ondergedoken) constateerde den dood. Zijn lijk is door den O.D. (Ontsmetting Dienst) op 27 februari 1945 overgebracht naar het ziekenhuis aan de Zuidwal alhier. Vandaar is het lijk op 9 maart 1945 naar de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan alhier vervoerd en op of omstreeks 12 maart 1945 met verschillende slachtoffers van het bombardement van het Bezuidenhout, in een gemeenschappelijk graf begraven
Genoemde medegevangen waren BBO agent/marconist Arie van Duyn en BI agent/marconist Tony Visser.
Eddy de Roever heeft dit rapport letterlijk in zijn boek 'Londen roept Amsterdam' overgenomen, maar klopt het wel?

This report states that Tobias was transported from Amsterdam to the Scheveningen prison on February 12th. Tony Visser and Arie van Duyn kept him companie in the prison. Tobias was nursed by the guard-nurse Marinus Huesse. He died on February 26th and his death was stated by Dr. Westerterp who is now in hidding. On February 27th his body was transported to the Zuidwal hospital. On March 9th his remains were transported to the Common Cemetry at the Kerkhofweg in The Hague. He was buried on or around the 12th of March 1945 in a massgrave together with 70 victims of the Bezuidenhout bombardment.
Het massagraf wordt na 12 jaar in 1957 geruimd en de Ooorlogs Graven Stichting heeft een tevergeefse poging gedaan om het stoffelijk overschot van Tobias te identificeren. Dit werd middels een brief aan zijn weduwe, die inmiddels hertrouwd was, medegedeeld.
© Biallosterski archief.
© Biallosterski archief.
© Biallosterski archief.
w.mugge@home.nl


   
11-06-2020